รองผู้อำนวยการ EGA นำคณะประชุมด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี


13 March 2558
151

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยตรง รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมตลอดถึงการนำไปใช้ในการกำกับติดตาม ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยนั้น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ เนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับ สูงขึ้น 

สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมด้วย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และคณะ ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับ สูง (รอส.) หรือ ซีอีโอ (CEO) จึงเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ  สาธารณรัฐเกาหลี
 
โดยสาธารณรัฐเกาหลีนั้นเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้นำทางด้านการ บริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยองค์การสหประชาชาติ (UN)  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการ ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (CEO) ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมหารือ ได้แก่ Ministry of Science, ICT & Future Planning (MSIP), Korea IT Service Industry Association (ITSA),  Global Information and Telecommunication Technology Program (ITTP),  National Computing and Information Agency (NCIA), Public Procurement Service (PPS), Korea Custom Service(KCS), National Information Society Agency (NIA) เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.564018893636465.1073741864.100000850770441&type=1