อีจีเอ จัดอบรมภาครัฐ…พัฒนาศักยภาพผู้นำไอทีของไทย ณ ไต้หวัน


13 March 2558
854

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ หรือ หลักสูตร “e-Government Exchange Program” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ  ไต้หวัน โดย นายชรินทร์  ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารงานด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๑๔ ท่าน เดินทางเข้าร่วมอบรมระบบบริหารจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศึกษาดูงานในหน่วยงานทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชำนาญและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานทางด้าน e-Government ณ ไต้หวัน ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านการบริหารงานด้าน e-Government อยู่ในระดับต้นๆ รวมถึงการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐของไต้หวัน ได้แก่ งานทางด้าน Cloud Development, Legal Framework, Outsourcing Management, Open Data และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนางานทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือ ที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป