อีจีเอ ระดมสมอง ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ


13 March 2558
802

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการ บริการภาครัฐ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการบริการ ซอฟต์แวร์ภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Government Software as a Service และโครงการนำร่อง ๗ โครงการ ตลอดจนสำรวจความต้องการด้านบริการซอฟต์แวร์ภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Software as a service ของหน่วยงานภาครัฐ 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีแผนพัฒนาต่อยอดการให้บริการโครงการบริการคลาวน์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service (G-Cloud)  ในรูปแบบของบริการซอฟต์แวร์ภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Software as a Service (SaaS)  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐภายใต้ชื่อโครงการบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐ หรือ Government Software as a Service (G-SaaS)

ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนการให้บริการและการพัฒนาโครงการในอนาคตเป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงจัดให้มีการสำรวจความต้องการใช้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการให้บริการต่อไป ในงาน “สัมมนาระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการ ภาครัฐ” โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ บริการซอฟต์แวร์ภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Software as a service (SaaS)” ณ  โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ห้อง บอลรูม เอ ชั้น เอ็ม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “หากพิจารณาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ที่ใช้สนับสนุนงานระดับหน่วยงาน สามารถแบ่งได้เป็น ๑) ระบบงานที่สนับสนุนการดำเนินงานหรือภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐ (Back Office) และ ๒) ระบบงานที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ (Tools) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงได้มีโครงการนำร่องให้บริการ ซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ ในรูปแบบของ Government Software as a Service บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานซอฟต์แวร์บน G-Cloud เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลงทุนในระบบได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

จากเรื่องดังกล่าว EGA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการดังกล่าวบนพื้นฐานความต้อง การของผู้ใช้งานภาครัฐ ดังนั้น EGA จึงจัดการสัมมนาระดมสมองฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสำรวจความต้องการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาระดมสมองฯ ดังนี้ 

    – เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Government Software as a Service

    – สำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ Government Software as a Service และซอฟต์แวร์ที่ได้นำร่องในโครงการดังกล่าว

    – สำรวจความต้องการด้าน Software as a service ของหน่วยงานภาครัฐ

การจัดงานสัมมนาระดมสมองฯ ครั้งนี้ ได้เรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น  ๔๐ ท่าน เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้งาน Government Software as a Service ในประเด็นต่างๆ ทั้งทางด้านของ ระบบที่ต้องการ รูปแบบการใช้งาน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของระบบ โดยทาง EGA จะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับไปเป็นกรอบแนวทาง เพื่อการดำเนินงานในระยะสั้น และยาวได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป”

สำหรับการสัมมนาระดมสมองดังกล่าว เป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการบริการ ภาครัฐ ที่กล่าวถึง “การนำเสนอผลความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ของแต่ละกลุ่ม และ สำรวจความคิดเห็นโครงการนำร่อง G-SaaS ๗ โครงการ ได้แก่ Smart IVR (Interactive Voice Response), Antivirus, Personal Storage as a Service, Streaming as a Service, Website as a Service, Private Instant Messaging และ Video Conference as a Service” โดย นายอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ และ “การสำรวจ Mobile Application ภาครัฐ และ การสรุปผลสำรวจความคิดเห็นโครงการนำร่อง G-SaaS” และ “การสำรวจความคิดเห็นทิศทางโครงการ G-SaaS ในอนาคต โดยอ้างอิงข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งมีกระบวนงานบริการภาครัฐที่สนใจ ได้แก่ กระบวนงานบริการภาครัฐ, การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน, งบประมาณ การเงิน และบัญชี, งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM), การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management), การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management), รับฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน, การออกใบรับรอง ขึ้นทะเบียน ขอใบอนุญาต, การรับชำระเงิน(Payment) และการรับจองคิวในการรับบริการ” และ  “นำเสนอสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นทิศทางโครงการ G-SaaS ในอนาคต” โดยนายสกล วัฒนอุดมศิลป์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาความร่วมมือรัฐและเอกชน ซึ่งมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมจำนวนประมาณ ๕๐ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.584449228260098.1073741872.100000850770441&type=1