อีจีเอ จัดอบรมภาครัฐ…มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพไอทีของไทย สู่นวัตกรรมใหม่


13 March 2558
718

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “e-Government Exchange Program” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐให้มี ความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและการอบรมความรู้ วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน   

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) หน่วยงานในกำกับดูแลของรมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “e-Government Exchange Program” รุ่นที่ ๒ มีรูปแบบของการจัดโครงการเป็นลักษณะของการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความชำนาญและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานทางด้าน e-Government  ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ซึ่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) นั้นได้รับการจัดอันดับในเรื่องของ  e-Government อยู่ในระดับต้นๆ และมีหน่วยงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส ห้อง จามจุรี สอง ชั้น เอ็ม มีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า “การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรเพื่อให้การดำเนินงานในส่วนต่างๆบรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้กำหนดทิศทางการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรหรือหน่วย งานอีกทั้งผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อจะนำมาสู่การบริหารจัดการหน่วยงานหรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพจากความ สำคัญดังกล่าวข้างต้น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (Electronic Government Agency (Public Organization)) หรือเรียกโดยย่อว่า สรอ. (EGA) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งประกอบ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงสำหรับปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) การดำเนินโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นปัจจัย หลักของการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานภาครัฐ สรอ. จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ภาครัฐขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “e-Government Exchange Program” โดยรูปแบบของการจัดโครงการจัดทำในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความชำนาญและเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานทางด้าน e-Government ณ ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับในเรื่องของ e-Government อยู่ในระดับต้นๆ และมีหน่วยงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือ ที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกทั้งยังพร้อมที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐและการอบรมความรู้ วิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน   

สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ กล่าวถึง “ภาพรวมการบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการอบรม ณ ไต้หวัน” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ เป็นการนำเสนอการจัดโครงการในรุ่นแรก แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง อาทิ กำหนดการเดินทาง รูปแบบการอบรม ฯลฯ เป็นต้น  โดย นายเอก โอฐน้อย เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาวุโส และมีผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประมาณ ๑๔ ท่าน 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.579497482088606.1073741869.100000850770441&type=1