EGA เร่งจัดอบรมหวังขับเคลื่อนไอซีทีภาครัฐสู่หลักธรรมาภิบาล


13 March 2558
50

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล ได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ หรือ (e-Government Executive Program : e-GEP#3) ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการจัด จำนวน ๑๑ ครั้ง  ณ  ห้องจามจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล ได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้ไอซีทีในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชนให้เกิดความ สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้งานได้ง่าย โดยเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมบูรณ์   เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรการอบรมนักบริหารรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๑

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนงานบริหาร ราชการ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของผู้บริหารงานภาครัฐ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในสนับสนุนงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายมติ ทั้งความถูกต้องครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้การบริหารงานราชการโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ที่เน้นการพัฒนาองค์ประกอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ด้าน อาทิ ทักษะความรู้ของผู้บริหาร โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการ รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ในฐานะตำแหน่งผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้กำหนดและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรในทิศทาง ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และการบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความรู้และความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อ เนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่อง มือในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน การวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและใช้งานได้ง่าย, ให้ผู้บริหารเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ กำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน, ให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแลได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล, ให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) และให้ผู้บริหารมีเครือข่ายความร่วมมือและสร้างโอกาสในการศึกษารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวดำเนินการจัด จำนวน ๑๑ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้แก่
 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปิดหลักสูตรการอบรมนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ โดย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 

– แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (e-Government Development and New Paradigm of Government Management)

– ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Direction of Information Technology)

– ยุทธศาสตร์ภาครัฐและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Government Strategy and IT Planning)
 

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การศึกษาดูงานในประเทศ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– กิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

– บรรยายพิเศษ ทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสู่เวทีโลก

– การระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

– ศึกษาดูงาน บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
 

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล (IT Governance)

– นโยบายและแนวทางการบูรณาการงบประมาณ ICT ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Policy and Integration Guideline of ICT Budgeting Among Government Agency)
 

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– มุมมองสังคมออนไลน์ภาครัฐ (Government Social Network Perspective)

– การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง(Risk and Change Management )

– การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง (Risk and Change Management )
 

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– การบริหารจัดการความต้องการและการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

(Requirement and IT Outsourcing Management)

– การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management)
 

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– ICT ไปสู่ Sustainability

– การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management)
 

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– สถาปัตยกรรมองค์กรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Architecture for e-Government)

– มาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Standard)

– การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditing)
 

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– กรณีศึกษาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Case Study : e-Government Interoperability Framework)

– การเสวนา เรื่อง “นโยบายไอซีทีองค์กรสู่การบริหารจัดการ เพื่อความสำเร็จ” (กิจกรรม CEO Connect CIO)
 

ครั้งที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

– การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– เสวนาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

– เตรียมการนำเสนอในงานสัมมนา ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล
 

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สัมมนาและมอบประกาศนียบัตร  ซึ่งมีประเด็นดังนี้

– สัมมนา ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล (Leading to The International e-Government

Executive)

– มอบประกาศนียบัตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับการจัดอบรมครั้งที่ ๑ นี้ กล่าวถึง “แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่” โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กล่าวถึง “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ยุทธศาสตร์ภาครัฐและการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ” โดย ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมีผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๓๔ ท่าน

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนงานบริหารราชการ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนงานจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลาย มิติ ทั้งความถูกต้องครบถ้วน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการตัดสินใจเชิงบริหารโดยข้อมูลที่มีการวิเคราะห์มาอย่างทัน เวลาย่อมส่งผลทำให้การบริหารงานราชการโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ นักบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรขึ้น
 

การอบรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมใน การบริหารงานด้วยการนำไอซีทีมาวางแผนและกำหนดนโยบายด้านไอซีทีให้กับองค์กร สรอ. จึงได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมภารกิจของผู้บริหารที่สามารถนำไปประยุกต์ในองค์กรและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับวิทยากร กรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้จะเน้น ๔ เรื่องหลัก  คือ

เรื่องที่หนึ่ง: กำหนดยุทธศาสตร์องค์กรด้วย ICT และวางแผนด้าน ICT

เรื่องที่สอง: การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณและบริการภาครัฐ

เรื่องที่สาม: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ

เรื่องที่สี่: การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน”

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “ตามที่มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร โดยมีภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่ เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (๓) ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องตามภารกิจหลักด้านที่ ๔ นั้น สรอ. จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร ในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการประชาชน

๒. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ กำหนดนโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

๓. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามและกำกับดูแล ได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

๔. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

๕. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครือข่ายความร่วมมือและสร้างโอกาสในการศึกษารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 

โดยสรอ. ได้จัดการอบรมและศึกษาดูงานขึ้น ในระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมจำนวน ๑๑ ครั้ง มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และสำเร็จการอบรมหลักสูตรในรุ่นที่ ๓ นี้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ท่าน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.571245229580498.1073741866.100000850770441&type=3