อีจีเอ เร่งจัดอบรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


13 March 2558
270

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ โครงการ Saraban as a Service ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการที่สำคัญๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน e-Government อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ โครงการ Saraban as a Service เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรียนรางน้ำ

การอบรมครั้งนี้ กล่าวถึง “อบรมการใช้งาน Saraban as a Service” โดย วิทยากรจาก CDG ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๑๘๐ ท่าน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “หากพิจารณา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ที่ใช้สนับสนุนงานระดับหน่วยงาน สามารถแบ่งได้เป็น ๑) ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐ (Back Office) และ ๒) ระบบงานที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานภาครัฐ (Tools) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้เห็นความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงได้มีโครงการนำร่องให้บริการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของ Government Software as a Service บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) หรือ ที่เรียกว่า Saraban as a Service เป็นระบบสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยตรงทางด้านการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา

หลังจากที่หน่วยงานได้ทำการทดลองใช้ระบบและเลือกผู้ให้บริการ EGA จึงได้จัดการอบรม ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ นำร่อง Saraban as a Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.593437064027981.1073741879.100000850770441&type=1