อีจีเอ จัดอบรมการบริหารจัดการไอซีที อตก. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


13 March 2558
836

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) หน่วยงานในกำกับดูแลของรมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการที่สำคัญๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน e-Government อย่างต่อเนื่อง จัด “โครงการอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระสูงของ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)” ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  โดยมี นายพงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม Cape dara Resort Pattaya

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้ม ทางด้าน ICT ของประเทศในอดีตที่ผ่านมา และในปัจจุบันของประเทศไทยกาลังจะเป็นไปในทิศทางใด เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และกฎหมายที่เกี่ยวกับ ICT และ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวางแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาวให้แก่ผู้บริหาร รวมทั้งวางแผนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ๒๐๑๕) และ ให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการบริหารงานโครงการโดย ใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ สามารถวางแผนงาน และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าโครงการมีความคุ้ม ค่าหรือคุ้มทุนที่จะลงทุน สามารถวางแผนการบริหารระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะประมาณการปัญหา และหลีกเลี่ยงปัญหาหรือลดความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ และเข้าใจถึงวิธีการ ติดตาม เฝ้าดู และวัดผลการดาเนินงานตลอดเวลาระยะเวลาโครงการ สามารถที่จะควบคุมคณะทางานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและความสาเร็จ ของโครงการ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จะเอื้อให้การวางแผนงาน การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารโครงการเป็นไป อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการองค์กร

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กล่าวถึง “แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร” โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ “การบริหารจัดการองค์กรด้วยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ e-Service” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) “เตรียมความพร้อมองค์กรสู่การค้าในประชาคมอาเซียน” โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพื้นเอเชีย โอเซียเนีย ประธานกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอการค้านานาชาติ “การวางแผนรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล” โดย อ. ไชยณัฐ จามรมาน Director of ISTBU (Information Security Training Business Unit) ACIS Professional Center Company Limited และ “เปิดการค้าการลงทุนด้วย Social Media” โดย ผศ. ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  ซึ่งมีผู้บริหารเข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.599363820101972.1073741885.100000850770441&type=1