อีจีเอ โชว์ “จิน


13 March 2558
772

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นายนิเวช   มิ่งมิตรโอฬาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมงาน “โครงการสัมมนาหน่วยงานที่เชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนกลาง” ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายธวัชชัย  ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมฯ EGA  นำเสนอผลงานเรื่อง “โครงการบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมถึงขั้นตอนกระบวนการขอใช้บริการของสานักบริหารการทะเบียน เชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร์ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)” อาทิ ขั้นตอนที่ ๑ การติดต่อประสานงานขอใช้บริการ ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการตรวจสอบพิจารณาการเชื่อมโยงด้านเครือข่าย ตลอดจน ตัวอย่างหนังสือเชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎร์ ผ่านระบบเครือข่าย GIN และ ตัวอย่างหนังสือขอใช้บริการระบบเครือข่าย GIN
 

นอกจากนี้ EGA โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ สำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอผลงาน โครงการบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government) ที่สามารถเชื่อมต่อกระทรวง ทบวง จนถึงระดับกรม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ และเป็นโครงข่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ที่มั่นคงและเชื่อถือได้ โดยการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและบริการระบบเครือข่าย GIN ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมงานมาใช้บริการระบบเครือข่าย GIN ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรภาครัฐและประเทศชาติต่อไป ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวจำนวน ๑๐๗ หน่วยงาน ประมาณ ๒๘๕ ท่าน
 

การจัดงานครั้งนี้ EGA ทำการสำรวจความต้องการของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ระบบบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ” จากหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๑๐๗ หน่วยงาน (ประมาณ ๒๘๕ ท่าน) ซึ่งผลการสำรวจโดยรวมพบว่า หน่วยงานส่วนมากมีการใช้งานบริการระบบเครือข่าย GIN และ ส่วนมากทราบมาก่อนว่าสามารถใช้เครือข่าย GIN เชื่อมโยงไปที่ทะเบียนราษฎร์ได้ และ ส่วนมากสนใจให้เจ้าหน้าที่ของ GIN เข้าไปให้ข้อมูลเพื่อใช้งานเครือข่าย GIN โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ มีความสนใจบริการอื่นๆ ของ EGA ในบริการ G-Cloud มากที่สุด รองลงมา คือ Website Standard และ e-Government Portal และ e-CMS และ MailGoThai ตามลำดับ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.586166444755043.1073741875.100000850770441&type=1