อีจีเอ เร่งจัดอบรม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ


13 March 2558
148

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้ก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สมบูรณ์แบบ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน

รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ EGA ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันการนำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไป ใช้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานราชการเพื่อจะได้นำมาตรฐานฯ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน จึงกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วย งานราชการขึ้น โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

หน่วยงานราชการ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๓๐๐ ท่าน ได้แก่

รุ่นที่ ๑ อบรมในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๐ คน

รุ่นที่ ๒ อบรมในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕๐ คน

หน่วยงานเอกชน จำนวน ๑ รุ่น รวม ๕๐ ท่าน ได้แก่

รุ่นที่ ๒ อบรมในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐ คน

สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จึงจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ ขึ้นเพื่อฝึกอบรมให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานราชการในการนำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไป ปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน  เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

การอบรมครั้งนี้ กล่าวถึง “ความเป็นมา เหตุผล และความจำเป็น” โดย  นางสาววารุณี เรืองกิจวณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ (EGA)  และ “การพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ได้แก่  เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี ระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ โดย      นายขจร สินอภิรมย์สราญ วิทยากรจากสถาบันวิทยาการ สวทช. และ “แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010: TWCAG 2010)” โดย คุณสว่าง ศรีสม ประธานเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ และ “แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Security)” โดย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (EGA) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๑๕๐ ท่าน

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” (Government Website Standard) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

การอบรมครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานภาครัฐจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนา เว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Thai Web Content Accessability Guideline: TWCAG 2010) และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Security) เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน” 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.604085679629786.1073741893.100000850770441&type=1