โชว์ “อีจีเอ สมาร์ทบ็อกซ์ และ อีจีเอ ไว-ไฟ


13 March 2558
1614

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st SRII Asia Summit 2013 ในหัวข้อ “Smart Service Innovation for Smart Life” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องเวิลด์บอลลูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และผลักดันในการนำนวัตกรรมด้านการบริการไปเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของ อุตสาหกรรมบริการภาครัฐสู่ประชาชน อีกทั้งการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ ในภาคส่วนต่างๆ อย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ภาคส่วนในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการที่แตกต่างและดีขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเครือข่ายในระดับอา เซียนและสากล โดยมีวิทยากรชั้นนำจากเอกชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยจากทั่วโลกมาบรรยายและเสวนา ในหัวข้อต่างๆ เช่น “Foresight : Service Innovation and Research for Better Life”, “Driving Economic Growth Through Service Innovation” และ “ICT Enabled Service for Smart City” เป็นต้น โดยมี ดร.พีรพันธ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  

สำหรับงานประชุมวิชาการ ดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Service Innovation for Better Life” โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกล่าวถึง “๘ ประเด็นหลัก ดังนี้ คือ

๑.นโยบายของรัฐบาลด้าน ICT  
๒.ยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy)  
๓.กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT๒๐๒๐  
๔.นโยบาย Smart Thailand  
๕.แผนแม่บท ICT ประเทศไทย ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  
๖.สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย  
๗.ยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
๘.Service Innovation for Better Life” 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมบริการ ประกอบด้วย Smart Agriculture and Food Traceability, Smart Internet for Smart Life, Smart health for Well-being and Aging Society, Smart and Safe City for Happiness and Inclusive Growth เป็นต้น  ซึ่ง EGA ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการ Citizen Smart Info การเข้าถึงบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน คือ บริการ EGA Smart Box ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ศูนย์บริการภาครัฐ Thailand e-Government ข้อมูลบุคคลด้วยสมาร์ทการ์ด ข่าว ข้อมูลการเกษตร ข้อมูลเศรษฐกิจ สถาบันการเรียนรู้ของชุมชนด้วยไอซีที วีดีโอแหล่งรวมความรู้ ปุ๋ยสั่งตัด ราคาข้าว เป็นต้น ผ่านอุปกรณ์ Smart Box จากจุดเดียว และ บริการ EGA Wi-Fi

อีกทั้ง มีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Internet for Smart Life” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทุด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นายไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหารสู่ความยั่งยืน Sustainable กลุ่ม ปตท. Dr. Hideyuki IWATA, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, SHARE membe Prof. Yuzuru Tanaka, Hokkaido University และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ASEAN Institute for Energy and Economic Development (AIED) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประมาณ ๓๐๐ คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.604093066295714.1073741894.100000850770441&type=1