อีจีเอ ติวเข้ม “จิน


13 March 2558
93

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กรในการนำความรู้ความสามารถนี้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัย บนเครือข่ายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง หน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเส้นทางในการรับ – ส่งข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน และให้ระบบงานสามารถใช้งานให้บริการแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง มั่นคงและเชื่อถือได้และให้สามารถรองรับการให้บริการเชิงพาณิชย์ในทุกรูปแบบ และทันสมัยต่อความต้องการของประชาชนและธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จึงจัดฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเข้าใจถึงการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ในฐานะผู้รับบริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องจามจุรี บอลรูม บี ชั้น เอ็ม โดยมี นายณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดอบรมครั้งนี้ กล่าวถึงเรื่อง “Incident Response เกี่ยวกับปัญหา GIN” โดย นายภัทรชนน  อมรเทพอดุล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “สร้าง Awareness เกี่ยวกับ GIN” โดย นายณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPV6” โดย นายกิตศิศักดิ์ จิรวรรณกูล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “การทำ Secure GIN (VPN) บนระบบ common Service” โดย นายกฤษดา อั๋นประเสริฐ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๓๙ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.602203106484710.1073741892.100000850770441&type=1