อีจีเอ ติวเข้มภาครัฐ จัดการภัยคุกคามไอซีทีของไทย


13 March 2558
39

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security) เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศแก่หน่วยงานภาครัฐและ เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปฏิบัติงานในศูนย์ ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและเข้าใจถึงขั้นตอนในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง EGA และหน่วยงานภาครัฐ 

เนื่องด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทาง สารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเฝ้าระวังการโจมตีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเครือข่าย รวมถึงการประเมินการใช้งานต่างๆ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตี เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐได้รับความปลอดภัย จากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้ทันท่วงทีด้วยเหตุนี้ทาง สรอ. ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ประกอบกับภัยคุกคามต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ดังนั้นทาง สรอ. จึงได้มีการจัดฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเข้าใจถึงขั้นตอนในการตอบรับกับเหตุการณ์ หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้รับบริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จึงจัดอบรมในโครงการ Government Security ตอน การตอบสนองเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัย – Incident Response เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องจามจุรี บอลรูม บี ชั้น เอ็ม โดยมี นายปณิธาน เขินอำนวย  ผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ แก่หน่วยงานภาครัฐและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาค รัฐในการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยและเข้าใจถึงขั้นตอน ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตลอดจนเพื่อแลก เปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่าง สรอ. และหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ กล่าวถึง “การตอบสนองเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัยคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร” และ “ขั้นตอนสนองเหตุการณ์การละเมิดความปลอดภัย” โดย นายกิตศิศักดิ์ จิรวรรณกูล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “กว่าจะเป็น “CERT” โดย ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ และ “ก้าวต่อไปของ Government Security Monitoring (Govmon) บริการเสริมของโครงการ Govmon ที่จะให้บริการแก่หน่วยงาน” โดย นายกิตศิศักดิ์ จิรวรรณกูล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๖๒ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.601428273228860.1073741888.100000850770441&type=1