อีจีเอ ติวเข้มเมลโกไทยภาครัฐ หวังสร้างความตระหนักการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางประเทศไทย


13 March 2558
254

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมีความเชื่อมั่นต่อการใช้งานบนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อ สารในภาครัฐ ตลอดจนทราบถึงแนวทางการเข้าถึงระบบงานต่างๆ (e-Services) ผ่านบัญชีผู้ใช้งาน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน ๑ ปี ทั้งนี้ ให้ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเอง หรือของภาครัฐภายใน ๓ เดือน และให้สำนักงานก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐต่อไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารใน ภาครัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้พัฒนาและให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีความมั่นคง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐ และจะเพิ่มระบบงานที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้งานผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กลาง

จากการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการประสานงานและ การดำเนินงานภาครัฐ เสถียรภาพและความพร้อมใช้ของระบบรวมถึงระบบสำรองและข้อมูลสำรองถือเป็น ประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญ แม้ในสภาวะภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงสามารถใช้เป็นช่องทางในการประสาน งาน รายงาน หรือขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนทั่วไป

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จึงจัดอบรมในโครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องจามจุรี บอลรูม บี ชั้น เอ็ม 

การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ภาค รัฐ ให้ทราบถึงรูปแบบภัยคุกคามที่มาจากช่องทางการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใจถึงแนวทางในการป้องกัน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ การสื่อสารในภาครัฐ

การจัดอบรมครั้งนี้ กล่าวถึงเรื่อง “General email overview (ช่องทางการใช้งานผ่าน Mobile, สถิติการใช้งาน)” โดย นายวรุณ อานนท์ตระกูล ส่วนที่บริหารโครงการ และ “รูปแบบของภัยคุมคาม และแนวทางการป้องกัน” โดย นายกิตศิศักดิ์ จิรวรรณกูล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “Government ID” โดย นายไพโรจน์ ชูเชิดดวงทินกร ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ และ “MailGoThai IPV6 / มติครม.” โดย นายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา ส่วนบริการระบบสารสนเทศ สำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ นอกจากนี้ ผู้ร่วมสัมมนายังได้ให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับ MailGoThai เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริการต่อไปด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๗๐ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.600980853273602.1073741887.100000850770441&type=1