อีจีเอ จับมือ กรมปศุสัตว์ กรมการปกครอง ใช้ “จิน


13 March 2558
1012

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสัตวแพทย์ ทฤษฎี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ กระทรวงมหาดไทย โดย นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง “ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร กับระบบงานกรมปศุสัตว์  ผ่านเครือข่าย GIN” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ 
 

การลงนามดังกล่าวเป็นข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางและโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน และ ความร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ว่าด้วยการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  
 

สำหรับการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่าง EGA และ กรมปศุสัตว์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการและเพิ่มศักยภาพโครงการดังกล่าว ซึ่ง EGA สนับสนุนการให้บริการที่เป็นพันธกิจหลัก ได้แก่ 
 

๑. บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network (GIN) โดย EGA จะจัดให้มี Government Internet Gateway เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและการให้บริการผ่านเครือข่าย Internet สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (GIN) เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ ระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกัน (Common Services) 

๒. โครงการการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Citizen Smart Info ในรูปแบบของ Web service

นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า “กรมปศุสัตว์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง จำนวน ๓ ฉบับ มีสาระสำคัญ คือ
 

๑. การขอใช้ประโยชน์ ข้อมูลทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (BATCH PROCESSING) 

๒. การขอใช้ประโยชน์ ข้อมูลทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE)

๓. การขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน
 

และลงนามกับ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จำนวน ๑ ฉบับ มีสาระสำคัญ คือ
 

๑. การใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN)  

๒. โครงการการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Citizen Smart Info ในรูปแบบของ Web service
 

ส่วนประโยชน์ที่ได้รับนั้น คือ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรและเป็นการยืนยันตัวเกษตรกรให้ตรง กับฐานข้อมูล เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ คือ
 

๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS : Thai Livestock Farmer Database System)

๒. จัดทำระบบมาตรฐานกรมปศุสัตว์ (e-Service) ในส่วนการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ หรือระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.600974443274243.1073741886.100000850770441&type=1