อีจีเอ โชว์ “EGA Smart Box


13 March 2558
637

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)  และ   นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง มิติใหม่แห่งการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัวให้แก่ภาคราชการ ในการปรับเปลี่ยนการทำงาน พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นและให้สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ ได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จร่วมกัน โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “การยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมวายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

สำหรับงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีการเสวนา เรื่อง “การยกระดับการให้บริการของภาครัฐไทยในมุมมองใหม่” ในหัวข้อ “กรอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน การขออนุญาต ณ จุดเดียว” โดย คุณปกรณ์ นิลประพันธ์ คณะกรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ “กลยุทธ์การพัฒนาบริการด้วยจิตบริการที่ดี” โดย  ผู้แทนจากภาคเอกชน และ “มุมมองความร่วมมือในการดำเนินการของภาครัฐและภาคส่วนอื่นต่อการให้บริการ ภาครัฐไทย” โดย ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมี คุณมารศรี กาญจนทวีวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ มีการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (1 ส่วนราชการ 1 ปรับปรุงบริการ)” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ คุณมารศรี กาญจนทวีวัฒน์ และคณะ ซึ่งมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สุทธปรีดา เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้

สำหรับการเสวนานี้ ดร.ศักดิ์ ผอ. EGA กล่าวถึง "ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง e-Service" ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ๑) กรณีศึกษา e-Service ในต่างประเทศ ๒) E-Government = E-Services Government ? ๓) การบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ Connected Government และ ๔) บทบาท EGA ในการสนับสนุน e-Service ของหน่วยงาน

นอกจากการประชุมสัมมนาวิชาการแล้ว ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดย EGA ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอผลงาน EGA Smart Box ที่เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนราชการ ซึ่งการทำงานหลักของอุปกรณ์นี้โดยหน้าที่หลักจะทำหน้าที่ในการแสดงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อาทิ ข้อมูลข่าว ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Services)  และการแสดงข้อมูลของผู้รับบริการผ่านบัตรประชาชน (Smart card) เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการ ต่างๆของภาครัฐ และภายในงานมีการจัดบูธให้บริการจาก กรมการขนส่งทางบก ให้บริการรับชำระภาษีรถประเภทต่างๆ และให้บริการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถแบบเดิมเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ (Smart Card) และ กรมการปกครอง ให้บริการทำบัตรประชาชนแบบ Smart Card โดยรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและบูธบริการในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานดังกล่าว ประมาณ ๑,๐๐๐ คน 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “การพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการอย่างจริงจังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ที่ผ่านมานั้น ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารราชการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งในด้าน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน การปรับรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการ การบริหารงานแบบยึดพื้นที่ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐไปยังภาคส่วนอื่น ๆ การพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ การทำให้ระบบราชการมีความเปิดเผยโปร่งใส ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและปรับปรุงขวัญกำลังใจของข้าราชการในการปฏิบัติ งาน

นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบริการประชาชนให้เป็น เชิงรุกมากขึ้น มีรูปแบบการบริการที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้นและการให้บริการ ผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ถือเป็นความท้าทายของระบบราชการไทย ที่ต้องปรับตัว และต้องสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน โดยการพัฒนาต่อจากนี้จึงต้องสร้างให้เกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนไปพร้อม กันทั้งระบบราชการ คู่ขนานไปกับบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เอกชน และประชาสังคม ให้พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรวมถึงการให้บริการเพื่อสร้างความ สามารถทางการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้อย่างมีศักยภาพ 

ในปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่แห่งการยกระดับการให้บริการของภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ตื่นตัวให้แก่ภาคราชการ ในการปรับเปลี่ยนการทำงาน พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นและให้สามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี ๒๐๑๕ ได้อย่างมั่นคง และประสบความสำเร็จร่วมกัน 

 การประชุมสัมมนาในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการและจังหวัด กลุ่มผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการและ จังหวัด ข้าราชการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ สื่อมวลชน ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชน จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

การประชุมสัมมนาจะเริ่มต้นด้วยการเสวนา เรื่อง “การยกระดับการให้บริการของภาครัฐไทยในมุมมองใหม่” ทั้งในเรื่องของกลยุทธ์การพัฒนาบริการด้วยจิตบริการที่ดี  กรอบแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมุมมองความร่วมมือในการดำเนินการของภาครัฐและภาคส่วนอื่นต่อการให้บริการ ภาครัฐไทย โดยผู้แทนทั้งจากภาคราชการ ภาคเอกชน 

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบแนวทางการพัฒนากระบวนงานให้บริการให้มี ประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้เกียรติมาจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานบริการซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการของภาครัฐ ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงแรงงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงาน ก.พ.ร. ก็ได้นำนิทรรศการสาธิตการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) มานำเสนอด้วย”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.618960561475631.1073741903.100000850770441&type=1