อีจีเอ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ครั้งที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ สู่ระดับนานาชาติ


13 March 2558
33

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (Information Technology Professionals Examination : ITPE) ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านไอซีที ซึ่งโครงการทดสอบมาตรฐาวิชาชีพด้านไอซีที จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ในการบริหารจัดการงานภาครัฐต่อไป โดยมีนายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้จัดการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ รุ่น ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีแบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๑.การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอทีขอบเขต ความรู้ของการสอบ IP มี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจากครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อเดือนเมษายน, กันยายน และตุลาคม ๒๕๕๕ และ      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อเดือนมีนาคม และ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ได้ดำเนินการจัดอบรมและทดสอบไปแล้ว ๘ รุ่น และในปี ๒๕๕๖ นี้จะดำเนินการจัดอบรมอีก ๒ รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ ๑ อบรมวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึง วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ (จำนวน ๕๐ ท่าน) 

รุ่นที่ ๒ อบรมวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึง วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ (จำนวน ๕๐ ท่าน) 

๒.การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) สำหรับบุคลกรไอทีภาครัฐ ที่เรียนสายไอทีโดยตรง เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านไอซีทีระดับสูง ระยะเวลาการอบรม ๕ วัน เปิดรับ ๑ รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ ๑ อบรมวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (จำนวน ๕๐ ท่าน)

กำหนดการจัดทดสอบ 

  • IT Passport: IP วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
  • Fundamental Information Technology Engineer Examination: FE วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
  • สถานที่ในการดำเนินการอบรมและทดสอบ  ณ  ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

    ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
    https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.606598092711878.1073741897.100000850770441&type=1