อีจีเอ จัดอบรมภาครัฐหลักสูตร “ไอพีวี ๖


13 March 2558
41

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบสมาชิกภาพและกลุ่มชุมชนผู้ใช้และผู้ดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อรองรับผลประโยชน์ของชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดย เฉพาะ จัดโครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ภายใต้โครงการบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ได้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรครั้งนี้เป็น “โครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๔)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีนายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้จัดการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องฝึกอบรม ๕ (๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการฝึกอบรมนี้ กล่าวถึง เรื่อง “The Internet Protocol”, “ICMPv6”, “Client configuration (Practical training)”, “Name Service in IPv6”, “Set up IPv6 servers and firewall (Practical work)”, “IPv6 Integration and migration, “Routing protocols” และ “Practical work” โดย นายไพฑูรย์ ไพสุวสัณฑาลัย และ นายกิตติ ภูอนุรักติ วิทยากรจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๒๘ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.605175739520780.1073741896.100000850770441&type=1