อีจีเอ ไอซีที จับมือ กระทรวงเกษตรฯ ใช้ “จิน


13 March 2558
797

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีฯ  ประกอบด้วย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีฯ  ประกอบด้วย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอานนท์ โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นปรธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยมี ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ  นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ 

สำหรับการลงนามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและ พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาวประมง และผู้ประกอบการด้านการประมง ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญของประเทศ โดยมอบหมายให้กรมประมง ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ ด้านการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ภัยธรรมชาติ โดยในระยะแรกกำหนดให้มีการดำเนินการในส่วนของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการด้านการประมง เป็นการนำร่อง เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจากภัย พิบัติธรรมชาติ

การลงนามดังกล่าว สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้การสนับสนุนบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ให้แก่หน่วยงานกรมประมง ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนบริการด้านสารสนเทศ ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้บริการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.639463546091999.1073741911.100000850770441&type=1