อีจีเอ ติวเข้มภาครัฐ “บริหารจัดการภัยคุกคาม


13 March 2558
37

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดอบรมโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security) ให้หน่วยงานของภาครัฐตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และวางแผนการป้องกันสำหรับภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทาง สารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเฝ้าระวังการโจมตีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเครือข่าย รวมถึงการประเมินการใช้งานต่างๆ  การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง การวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจมตี เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ได้รับความปลอดภัยจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ได้ทันท่วงที

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จึงจัดอบรมโครงการ Government Security ตอน Overview Threat & Trend for Government 2014 โดยมี   นายปณิธาน เขินอำนวย ผู้จัดการส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ  ห้อง วีนัส ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  

การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ  และความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ยังจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงภัยคุกคามใน รูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวางแผนในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมทั้งยังมีเนื้อหาอบรมเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านไอทีที่จะสามารถนำ มาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้อีกด้วย

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ กล่าวถึง “สรุปภาพรวมภัยคุกคามที่พบในปี ๒๕๕๖” และ “แนวโน้มคาดการณ์ภัยในปี ๒๕๕๗” โดย นายกิตศิศักดิ์ จิรวรรณกูล ส่วนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “มาตรฐานไอทีช่วยอะไรคุณได้” โดย อาจารย์วิสุทธิ์ สุวรรณสุชโรจน์ อาจารย์อาวุโส ACIS Professional Center  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวประมาณ ๘๐ คน อาทิ จาก สำนักงบประมาณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมบังคับคดี สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการปกครอง กรมศุลกากร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.639093969462290.1073741910.100000850770441&type=1