EGA ก.ไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ 25


13 March 2558
2082

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ ๒๕ และเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ ๒๖ เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในระยะยาว พัฒนาการบริการของรัฐ รวมทั้งการบริหารโครงการต่างๆ ด้านไอที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสนองมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ ๒๕ ” และเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO รุ่นที่ ๒๖” ในวันนี้ ทุกท่านในที่นี้ ล้วนอยู่ในฐานะตำแหน่งที่มีบทบาทของการเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ องค์กร ซึ่งเป็นผู้กำหนดและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร หน่วยงาน และการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการความร่วมมือกัน อย่างจริงจัง และต่อเนื่องอาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ เป็นต้น 
 

สำหรับหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ท่านได้ศึกษาไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้กับวิทยากรผู้ทรงวุฒิ และผู้เข้าอบรมด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ

ผมมีความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ผ่านหลักสูตรในวันนี้  จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยมี ความก้าวหน้าต่อไป นายสมโภชน์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอซีทีจับมือ EGA ผลิตผู้บริหารไอทีภาครัฐเพิ่ม หวังรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมกลับไปปรับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ตอบสนองบริการใหม่ๆ ทั้งเตรียมแผนรองรับความปลอดภัย เชื่อแนวใหม่ทั้งลดต้นทุนและสร้างความเชื่อมั่น

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลจำเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิดผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ในภาครัฐให้มากขึ้น โดยในปี 2557 ที่ผ่านมาทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้เข้ามาดำเนินการผลิตบุคลากร 2 รุ่น จำนวน 72 คน โดยทั้งสองรุ่นได้ผ่านการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานร่วมกัน การบริหารจัดการเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล มาตรฐานการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ซึ่งทำให้ภาครัฐมีผู้บริหารที่พร้อมจะขับเคลื่อนฝั่งดิจิตอลภาครัฐอย่างเต็ม ที่
 

“นอกจากความรู้ที่ทาง EGA มอบให้กับ CIO ในแต่ละรุ่น ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 26 แล้ว จุดหลักที่ ICT ต้องการคือ ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ให้เกิดขึ้น เพราะจะทำให้การบูรณาการทางด้านไอซีทีภาครัฐทำได้ง่ายขึ้น” นางเมธินี กล่าว
 

กลุ่ม CIO ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะต้องทำงานสอดคล้องกับนโยบายสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ ที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัย ใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิตอลโดยตรง และการใช้ดิจิตอลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการ อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิตอลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 

สำหรับแนวทางขับเคลื่อนมีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามแผน ภาพจะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์คือ

  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล (Hard Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลต่อไปจนถึงเป้าหมายการครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและ สังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (Soft Infrastructure) รัฐจะเร่งทบทวน ปรับปรุง ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลทุกฉบับ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบด้านการลงทุนและกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย 3) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) มีโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการที่ครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการผ่านระบบดิจิตอลต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงมาก
  • ส่งเสริมและสนับสนุนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิตอลอย่างครบวงจร ที่มีผู้ประกอบการดิจิตอล (Digital Entrepreneur) เกิดใหม่จำนวนมาก และปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ  และ 5) ดิจิตอลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) การพัฒนาสังคมดิจิตอลที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อคนทุกระดับ คำนึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
  • ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า การอบรม CIO ในสองรุ่นล่าสุดนั้นสอดคล้องกับการที่รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ICT ของหน่วยงานรัฐขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่การผลักดันระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อทำให้การสร้างแอปพลิเคชัน หรือบริการทางด้านดิจิตอลใหม่ๆ ทำได้ง่ายขึ้น ความพยายามลดต้นทุนการบริหารด้านไอซีทีให้น้อยลง ด้วยการนำระบบดาต้าเซ็นเตอร์มารวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น และนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทั้งการเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งแนวโน้มความเข้าใจของผู้บริหาร ICT ภาครัฐนั้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก
     

    สำหรับทางด้านเทคนิคนั้น EGA นอกจากจะทำให้ CIO ภาครัฐตระหนักเรื่องการวางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของหน่วยงานตนเองให้ดีรองรับ ในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว ยังเน้นหนักเรื่องการวางแผนทางด้านความปลอดภัย และการสร้างมาตรฐานการบริการทางด้านไอซีทีขึ้น ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนสามารถไว้วางใจในระบบไอซีทีของภาค รัฐในอนาคตได้ ซึ่งในรุ่นต่อๆ ไป ก็จะเพิ่มน้ำหนักในการอบรมด้านนี้เพิ่มเติม

    ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855415267861449.1073741861.542226425847003&type=3