EGA จับมือ สำนักงานสื่อสารจังหวัด จัดสัมมนาเครือข่าย GIN


13 March 2558
2376

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ให้กับสำนักงานสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒ ปีที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ รู้ความเข้าใจและองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย GIN แนวทางการพัฒนาเครือข่าย GIN รวมถึงแนวทางการแจ้งปัญหามายัง EGA ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านความร่วมมือในการดูแลเครือข่าย GIN เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้ งานเครือข่าย

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPv6” โดย นายจิรพัชร์ ทวีทรัพย์อมร วิทยากรจาก TOT และ หัวข้อ “Security on GIN Internet Mobile (การสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนระบบ GIN Internet Mobile)” โดย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “Technology Trend” โดย นายจิรชาติ ทิพย์พงษ์จิตรา ทีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนะนำบริการภาครัฐ โดยนายอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ ทีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ “Technology Trend (Big data)” โดย นายจิตติ กาหลง ทีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส

นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมโครงการ GIN เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ ประชาสัมพันธ์บริการโครงการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสื่อสารจังหวัดอีกด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๘๕ คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA อันเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารนั้น หรือ ไอซีที เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของ ภาคราชการ และการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนองความต้องการ ของทุกภาคส่วน
 

ทั้งนี้ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายด้าน โดยโครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน ภาพรวมของประเทศ (Common Government Network Infrastructure) มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ (Common Services) ปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN จำนวน ๑๐ ระบบข้อมูล (จากแผนงานที่กำหนดไว้ ๖ ระบบ) เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) และมีหน่วยงานที่ใช้งานจำนวนสะสมทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๐๘ หน่วยงาน จากเป้าหมาย ๓,๕๐๐ หน่วยงานของแผนงานในปี ๒๕๕๘ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ถือเป็นความสำเร็จหลังโครงการ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจแนวทางการบูรณาการด้าน ICT มากขึ้น และต้องการประหยัดงบประมาณในการเชื่อมต่อเครือข่าย จึงมีการขอใช้บริการเครือข่าย GIN เข้ามาเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนหน่วยงานที่ประมาณการไว้ 
 

จากผลตอบรับอันดี EGA จึงเร่งพัฒนาการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้สามารถดูแลหน่วยงานที่ใช้งาน เครือข่ายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ล่าสุด EGA ยกระดับคุณภาพการบริการเครือข่าย GIN โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานสื่อสารจังหวัด เพื่อร่วมเป็นหน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด รวมถึงเป็นหน่วยรับติดต่อเบื้องต้นและสามารถแจ้งผู้ใช้บริการให้ติดต่อมายัง EGA ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งานโครงการระบบเครือข่ายสื่อ สารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN)  ให้แก่บุคลากรตัวแทนของสำนักงานสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครือข่าย GIN แนวทางการพัฒนาเครือข่าย GIN รวมถึงแนวทางการแจ้งปัญหามายัง EGA ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านความร่วมมือในการดูแลเครือข่าย GIN เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้ งานเครือข่าย
 

สำนักงานสื่อสารจังหวัดเป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีเครือข่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากเป็นการยกระดับงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม ของประเทศ จะยิ่งตอกย้ำความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงไอซีที โดยสำหรับเครือข่าย GIN ซึ่งทาง EGA เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น สำนักงานสื่อสารจังหวัดจะเข้ามาช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและการ ประสานงานส่งเรื่องต่อให้ EGA นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์บริการ GIN จากสำนักงานสื่อสารจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของจังหวัดเองโดยตรง น่าจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น นายอุสรา กล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855419004527742.1073741862.542226425847003&type=3