สวทช. ร่วมกับ มหิดล จับมือ EGA และองค์กรชั้นนำ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ สนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย


13 March 2558
1746

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) จับมือพันธมิตรภาคเอกชนชั้นแนวหน้าของไทย ได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรอบรม Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ ๓ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ รวมถึงการสนับสนุน Digital Economy ของประเทศไทย ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของไทยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีนั้น จะเป็นการสร้างจุดแข็งของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและบริษัททางด้านไอ ทีของไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่จบการอบรมจากรุ่นที่ ๑ รวมจำนวน ๑๑ ท่าน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความพร้อมของบุคลากรไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Cloud Computing นั้นยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งนับเป็น อุปสรรค์ใหญ่ที่องค์กรจะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี Cloud เพื่อข้ามไปสู่โอกาสทางธุรกิจ  โดยมีแนวโน้มที่น่าสนใจของการสำรวจที่พบคือ แม้ปัจจุบันบริษัทหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ จะมีการใช้งาน Private Cloud เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า SMEs ก็ตาม แต่ปรากฏว่า SMEs มีแผนการใช้งาน Private Cloud ในอนาคตคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ถือเป็นแนวโน้มสำคัญที่วงการ Cloud Computing ในประเทศไทยไม่ควรมองข้าม โดยมี 5 ประเภทของ Software ที่องค์กรไทยต้องการใช้บริการแบบ SaaS Public Cloud ได้แก่ ระบบ E-mail, ระบบซอฟต์แวร์สร้างงานเอกสาร เช่น Office 365, ระบบพื้นที่เก็บข้อมูล เช่น Dropbox, ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) [ที่มา: ผลการสำรวจของสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) เรื่อง “ความพร้อมด้าน Cloud ของหน่วยงานไทย” (Cloud Computing Readiness in Thailand 2014)] สวทช.จึงได้มอบหมายสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) เข้าร่วมงานเพื่อจัดฝึกอบรมในหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists กับมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3     

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการที่ตลาดการให้บริการคลาวด์ระดับโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากในปี 2014 โดยจากการวิจัยของ Technology Business Research ในวารสาร Computerworld ฉบับภาษาอังกฤษ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ตลาด Hybrid Cloud เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองที่สุดในปี 2015 มีการประมาณการเติบโตถึง 50% ในขณะที่ตลาด Private Cloud อาจเติบโตถึง 35% และตลาด Public Cloud อาจเติบโตถึง 25% อย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยของ Greythorn ซึ่งเป็นบริษัท Specialist IT Recruiter ชั้นนำนั้น พบว่า ในปี 2015 คลาวด์คอมพิวติ้ง เป็น IT Skills set ที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลของการเติบโตของการให้บริการคลาวด์และการขาดแคลน IT Skills set ด้านคลาวด์คอมพิวติ้งนี้   ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของการเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งาน เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน IT ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ กล่าวว่า อีจีเอ ได้เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คลาวด์  ซึ่งหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists นี้ถือเป็นการตอบโจทย์ความร่วมมือดังกล่าวเป็นอย่างดี ทางอีจีเอจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือโดยในด้านวิชาการได้จัด หาบุคลากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์มาร่วมเป็นวิทยากร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนทุนแก่บุคลากรภาครัฐ เพื่อเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยครั้งนี้ก็จะให้การสนับสนุนทุนมากถึง 10 ทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรด้านคลาวด์คอมพิวติ้งซิป้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยที่ผ่านมาซิป้าเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ในการเพิ่ม ศักยภาพของธุรกิจ และระบบธุรกรรมของทั้ง ภาคเอกชนและภาครัฐ  จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้ ที่เราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรไทยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการ พัฒนาด้านเศรษฐกิจไทยในยุคนี้ 

โดยพันธมิตรภาคเอกชน คุณศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางไมโครซอฟท์ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจะเป็นการต่อยอดและขยายการสนับสนุนออกไปโดยในปีแรกได้สนับสนุนในเรื่อง ของสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งวิทยากร ตลอดจนการเข้าถึง Public Cloud หรือ Microsoft Azure ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับนัก พัฒนาของไทย สำหรับในปีที่สามนี้บริษัทฯ ยินดีสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนของการสอบเพื่อให้นักพัฒนาของไทยได้ใบรับรอง ทางด้าน Cloud Computing โดยที่ผู้ผ่านโครงการจะได้รับการสนับสนุนในการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบ พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบด้วย ซึ่งใบรับรองนี้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อันเป็นเครื่องชี้วัดและแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของบุคลากรสำหรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2015

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด กล่าวว่า “วีเอ็มแวร์  ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานเวอร์ช่วลไลเซชั่นและระบบคลาวด์ วีเอ็มแวร์ได้ผนวกเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ครอบคลุมเรื่องเทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่นและคลาวด์  รวมถึงแนวปฏิบัติในการใช้งานจริงเข้าไว้ในหลักสูตร และเราหวังว่าการอบรมครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีให้มีทักษะที่จำเป็น เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโม บายล์ คลาวด์”

สำหรับ 2 พันธมิตรใหม่ อาทิ นายธนวัฒน์  สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่ามีโอกาสได้สนับสนุนทางหลักสูตรในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ด้าน Cloud Computing Technology ทั้งนี้ระบบที่ผู้เรียนใช้จะเป็นระบบที่ทันสมัยอยู่บนเทคโนโลยีที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน คือ Openstack และทางบริษัทจะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี Cloud ไปปรับ ใช้ร่วมกับระบบต่างๆ ในองค์กร โดยอิงจากนวัตกรรมล่าสุดและที่อุตสาหกรรมกำลังจะผลิตในอนาคต ทำให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนระบบ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในด้าน Cloud Certificate ที่ได้รับการยอมรับจากสากล  บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้หลักสูตรสามารถสร้างนวัตกรรม ทางความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนได้สูงสุด

นายวิลเลี่ยม ตัน ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ไมโคร กล่าวว่า การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Cloud Specialist  เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาคลาวด์ที่เติบโตขึ้นมากในประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดทบุคลากรไม่ควรมองข้าม คือ การให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ บุคลากรจึงจำเป็นต้องได้รับความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของระบบความปลอดภัยบนคลาวด์  และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรได้ โดยทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Trend Micro “DeepSecurity as a Service” ฟรี ให้กับบุคลากรทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists ตลอดหลักสูตร และจะมีการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ในหลักสูตรนี้ด้วย  ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ที่ทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับหลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 3 นี้ จะเป็นการเรียนการสอนแบบสองภาษา เพื่อช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาลงในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมุ่งเน้นการเตรียมผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในการแข่งขัน ระดับนานาชาติ โดยเนื้อหายังเข้มข้นไม่น้อยกว่าภาคภาษาอังกฤษในรุ่นที่ 1 และ 2 และใช้ระยะเวลาที่กระชับมากขึ้นเพียง 6 เดือน มุ่งหวังเพิ่มจำนวนของบุคลากรด้านไอทีที่มีความสนใจ ให้สามารถเข้าร่วมอบรมได้สะดวกมากขึ้น  โดยจากการเปิดอบรมในรุ่นที่ 2 เมื่อช่วงกลางปี 57 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งบุคลากรเข้ามาอบรมจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน

โดยการเปิดรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม จนถึง 30 กรกฎาคม 2558  และมีกำหนดฝึกอบรมระหว่างสิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 (อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์) ภายในหลักสูตรมีการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะรับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

Call Center: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง โทร 0 2354 4333 มือถือ 08 7553 6082 โทรสาร: 0 2354 7333 E-mail: jarrussri.pak@mahidol.ac.th, หรือ http://www.NSTDAacademy.com/cloudhrd

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855426804526962.1073741864.542226425847003&type=3