ก.พ.ร. จับมือ EGA หน่วยงานรัฐและเซ็นทรัล ใช้ฤกษ์วันวาเลนไทน์ เปิดศูนย์บริการร่วมอำนวยความสะดวกจดทะเบียนสมรสและบริการงานของรัฐ


13 March 2558
3124

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA บริษัท ในเครือ เซ็นทรัล กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อาศัยฤกษ์ดีวันแห่งความรักเปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า ให้บริการงานจากรัฐที่หลากหลาย เช่น จดทะเบียนสมรส ทำบัตรประชาชน จัดหางาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร เป็นต้น โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น ๑ โซนจิวเวอร์รี่   

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าขึ้นนั้น เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการของรัฐที่ต้องการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน และยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมดำเนินโครงการ ตั้งแต่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริการของรัฐ โดยการให้ใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล จำนวน 13 แห่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมโดยไม่คิดค่าเช่า และหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร ที่นำงานบริการบัตรประชาชนมาร่วมให้บริการ กรมการจัดหางาน ในงานบริการจัดหางาน กรมการขนส่งทางบก ให้บริการด้านทะเบียนรถ สำนักงานประกันสังคม เป็นงานบริการด้านประกันสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กับงานบริการข้อมูลสิทธิต่างๆ และ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบุคคล ซึ่งเป็นโฉมใหม่ของระบบราชการไทย ในการส่งมอบงานบริการให้แก่ประชาชน ที่ลดข้อจำกัดในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการย้ายตัวเองออกจากฐานที่ตั้ง ขยายเวลาการให้บริการถึง 19.00 น. และเปิดให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์  สำนักงาน ก.พ.ร. ก็หวังว่าประชาชนจะได้รับความพึงพอใจ จากการบริการรัฐรูปแบบใหม่ ที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น” 

ศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ Government Service Point เป็นศูนย์รวมการให้บริการงานของรัฐจากหลาย ๆ หน่วยงาน ที่ทำให้การติดต่อราชการมีความสะดวกมากขึ้น ลดภาระ ลดความยุ่งยากในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชน และยังเป็นการให้บริการของรัฐที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุน การดำเนินงานด้วย ซึ่งประชาชนสามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 19.00 น. และเปิดให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์ และในเร็วๆนี้ จะขยายบริการไปยังศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัล ต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/gpointthailand

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ EGA จะพัฒนาเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Multi-function self-service kiosk) หรือตู้คีออสค์ในการให้บริการประชาชน จากเดิมจะมีแค่ระบบตรวจสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆ มาเป็นระบบที่สามารถดำเนินธุรกรรมกับภาครัฐได้ ซึ่งการเพิ่มบริการใหม่ๆ จะให้แล้วเสร็จหมดภายในปีงบประมาณนี้ และจะเป็นการทยอยให้บริการเมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นทันที โดยไม่รอให้เสร็จพร้อมกัน

ปัจจุบัน EGA ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร., กรุงเทพมหานคร หรือ ก.ท.ม., กรมการขนส่งทางบก หรือ กส.บ., กรมการจัดหางาน หรือ กกจ. และสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ในการนำตู้คีออสค์รุ่นล่าสุดไปติดตั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โดยจะมีบริการตั้งแต่งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน งานบริการด้านการชำระภาษีรถยนต์ งานบริการด้านการจองเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต งานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ งานบริการให้การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม งานบริการให้คำปรึกษางานประกันสังคมและการขอมีบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล การรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การรับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 การรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน

การรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศและให้คำปรึกษาแนะนำการไป ทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานขอคนต่างด้าว การให้บริการข้อมูลอาชีพ งานบริการอื่นๆ ที่ส่วนราชการ หรือ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำมาให้บริการในศูนย์บริการร่วม

งานบริการภาครัฐที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งสามารถใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว ซึ่ง EGA จะรีบนำบริการนั้นใส่เข้าไปในตู้คีออสค์ทันที ทำให้ประชาชนเกิดทางเลือกในการบริการมากขึ้น ขณะที่อีกหลายบริการกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อทำ ให้ประชาชนใช้บริการผ่านทางออนไลน์และตู้คีออสค์ได้ภายในปีนี้ โดย EGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดำเนินการ

นอกจากนั้น EGA ยังได้พัฒนาระบบจัดการตู้คีออสค์เสร็จสิ้นแล้ว ทำให้สามารถเฝ้าดู หรือ monitor การให้บริการผ่านทางออนไลน์ได้โดยทันที โดยตรวจสอบได้ตั้งแต่ความรวดเร็วในการบริการ การเก็บหลักฐานทางธุรกรรม หรือ log file การวิเคราะห์ และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการของประชาชน

ตู้บริการคีออสค์ของ EGA จะเริ่มติดตั้งและบริการในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ และจะให้บริการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี ปัจจุบันมีการให้บริการผ่านระบบออนไลน์จากองค์กรภาครัฐต่างๆ มากกว่า 10 หน่วยงาน ซึ่งบริการทั้งหมดจะไม่มีการคิดค่าบริการจากประชาชนแต่อย่างใด

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855428771193432.1073741865.542226425847003&type=3