สำนักงาน ก.พ.ร. ผนึกกำลัง EGA หน่วยงานรัฐและกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งศูนย์บริการร่วมในห้าง


13 March 2558
3523

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใน ห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)  บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการ ร่วมในห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. โดยนายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยนายปรีชา เอกคุณากูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ กรุงเทพมหานคร โดยนายบรรจง สุขดี รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม โดยนางปราณิณ มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน โดยนายธีรพล ขุนเมือง รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้านี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกโดยการพัฒนาศูนย์ให้บริการสาธารณะแบบครบวงจร ที่มีงานบริการหลากหลาย จัดตั้งตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก ผ่านศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว ซึ่งศูนย์บริการร่วมนี้ จะเปิดบริการนำร่อง ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวิร์ล และต่อไปจะขยายศูนย์บริการไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอื่นๆ ในกรุงเทพและภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มงานบริการที่มีความจำเป็นต่อประชาชน ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการตั้งศูนย์บริการร่วมนี้ เป็นการส่งงานบริการของภาครัฐให้ใกล้มือประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถขอรับบริการจากรัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่ง ขึ้น”

การดำเนินการศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับความร่วมมือจากจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เสนอพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ใน 13 สาขา จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการนำงานบริการมาร่วมให้บริการในศูนย์บริการร่วม โดยรวมงานบริการประชาชนที่มีการติดต่อขอรับบริการมาก ซึ่งมีงานบริการเบื้องต้นที่ให้บริการ ได้แก่ 

  • กรุงเทพมหานคร ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรมการขนส่งทางบก ให้บริการชำระภาษีรถยนต์ และงานเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • กรมการจัดหางาน ให้บริการรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน บริการรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้บริการรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศและให้คำปรึกษาแนะนำ การไปทำงานต่างประเทศ ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว และ ให้บริการข้อมูลอาชีพ
  • สำนักงานประกันสังคม ให้บริการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ให้คำปรึกษางานประกันสังคมและการขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ให้บริการรับแบบคำขอผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 และ ให้บริหารรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
  • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้บริการตรวจสอบข้อมูลสิทธิพื้นฐานของประชาชนผ่านตู้ KIOSK ศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้านี้ มุ่งเน้นที่จะลดภาระของประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ลดภาระและลดระยะเวลาในการเดินทางไปติดต่อส่วนราชการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการ หลังเวลาเลิกงานหรือในวันหยุดราชการได้ และ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ จะมีพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์
  • ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855442134525429.1073741870.542226425847003&type=3