EGA จับมือ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที เร่งระดมสมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย


13 March 2558
1661

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมระดมสมอง ภายใต้หัวข้อ “Digital Government” เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เตรียมความพร้อมการพัฒนาด้าน e-Government อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัล

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ MICT โดยมีภารกิจหลัก ๔ ด้าน ได้แก่

 • พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการประชุมระดมสมอง ภายใต้หัวข้อ “Digital Government” เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมระดมสมองดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาด้าน e-Government อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัล โดยมีการประชุมระดมสมองร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน e-Government ทั้ง ๔ ท่าน ประกอบด้วย 

  ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายรอม หิรัญพฤกษ์ ที่ปรึกษาอิสระ และนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้ มีประเด็นที่ร่วมหารือ อาทิ  e-Government Case Study ของประเทศต่าง ๆ การวิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศไทย จาก UN e-government Development Index 2014 ปัญหาและความท้าทายในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855443691191940.1073741871.542226425847003&type=3