อีจีเอ จับมือ สถิติ จัดสัมมนาเครือข่าย GIN หวังยกระดับคุณภาพบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ


13 March 2558
2115

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ให้กับสำนักงานสถิติทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ระหว่างวันที่    ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่าย GIN และ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่าย IP และ เข้าถึงบริการต่าง ๆ ในโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้งานเครือข่าย GIN และ ให้ทราบถึง Application ใน Common Service และ มีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ในโครงการ GIN และ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ตลอดจนทราบขั้นตอนในการรับแจ้งเหตุขัดข้อง

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IPv6” โดย นายมาโนช ทัพทวี วิทยากรจาก TOT และ หัวข้อ “Security on GIN Internet Mobile (การสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนระบบ GIN Internet Mobile)” โดย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และ “Technology Trend (G-Cloud)” โดย นายจิตติ กาหลง ทีปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Technology Trend (Enterprise Architecture) Technology Trend (Big data)

นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมโครงการ GIN รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติอีกด้วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๑๔๙ คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีจีเอ เปิดเผยว่า การบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อีจีเอ ในส่วนของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน ภาพรวมของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และ ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ และปัจจุบันมีหน่วยงานใช้งานแล้วประมาณ 3,100 หน่วยงาน จากเป้าหมาย 3,500 หน่วยงานของแผนงานในปี 2558 เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจแนวทางการบูรณาการด้าน ICT มากขึ้น
 

จากผลตอบรับอันดี อีจีเอ จึงเร่งพัฒนาการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้สามารถดูแลหน่วยงานที่ใช้งาน เครือข่ายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ล่าสุด อีจีเอ ยกระดับคุณภาพการบริการเครือข่าย GIN โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมเป็นหน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด รวมถึงเป็นหน่วยรับติดต่อเบื้องต้นและสามารถแจ้งผู้ใช้บริการให้ติดต่อมายัง อีจีเอ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งานโครงการระบบเครือข่ายสื่อ สารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  ให้แก่บุคลากรตัวแทนของสำนักงานสถิติทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครือข่าย GIN แนวทางการพัฒนาเครือข่าย GIN, รวมถึงแนวทางการแจ้งปัญหามายัง อีจีเอ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านความร่วมมือในการดูแลเครือข่าย GIN เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้ งานเครือข่าย
 

สำนักงานสถิติเป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีเครือข่ายสถิติทุกจังหวัดทั่วประเทศ และที่สำคัญยังเป็นหน่วยงานในกระทรวงไอซีทีเหมือนกัน ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากเป็นการยกระดับงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม ของประเทศ จะยิ่งตอกย้ำความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงไอซีที โดยสำหรับเครือข่าย GIN ซึ่งทาง อีจีเอ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น สำนักงานสถิติจังหวัดจะเข้ามาช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและการ ประสานงานส่งเรื่องต่อให้ อีจีเอ นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์บริการ GIN จากสถิติจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของจังหวัดเองโดยตรง น่าจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ดร.ศักดิ์ กล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855448954524747.1073741874.542226425847003&type=3