ปฐมนิเทศโครงการแข่งขันประกวดผลงานพัฒนา “Mobile Application ภาครัฐ


13 March 2558
2018

รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่… “Digital Economy”

เพื่อให้ลงลึกไปในธุรกิจ ตั้งแต่ระดับใหญ่ ไปถึงธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยใช้ระบบ Digital ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร,เครือข่ายระหว่างองค์กร ซึ่งทำให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ… 

ที่ผ่านมา แนวทางการขับเคลื่อน “Digital Economy” แบบยั่งยืน… เป็นนโยบายที่ “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(องค์การมหาชน)” หรือ “EGA” ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยได้จัดทำโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริหารภาครัฐ หรือ “Software Innovation for e-Government (SIGO)” ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “SIPA” และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย “Solfware Park Thailand” เนื่องด้วยทั้งสามหน่วยงาน มีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว…
 

เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เกิดนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้านหลัก ได้แก่…

 • ด้านความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการดำเนินงานภาครัฐ
 • ด้านมาตรฐานและสถาปัตยกรรมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ด้านผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการสนับสนุนภาครัฐ
 • ด้านการวางระบบและดำเนินการให้บริการ
 • ด้านการประชาสัมพันธ์
 • EGA มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักพัฒนาไทย จึงริเริ่ม โครงการแข่งขันประกวดผลงานการพัฒนา “Mobile Application ภาครัฐ” หรือ “MEGA 2014”  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้นักพัฒนาลุกขึ้นมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนให้นักพัฒนาทั้งภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลงานของตนเอง ให้มีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ตอบโจทย์การใช้งานจากประชาชน… อีกทั้งเพื่อยกระดับงานบริการของรัฐ โดยประชาชนสามารถใช้ผ่านเครื่องมือการสื่อสาร หรือ “e-Government on Mobile system” จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ประกวดได้มีโอกาสต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคต…นั้นเอง (คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวไว้ในงานนี้)

  โดยในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงแรม อโนมา ที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกผลงานผู้เข้าประกวด โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จากการส่งใบสมัครออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 154 ผลงาน โดยประเภทของผู้สมัครแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

   
  ประเภทที่ 1 กลุ่มนิสิตนักศึกษา และนักพัฒนาทั่วไป ผ่านการคัดเลือก 124 ทีม 
  ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผ่านการคัดเลือก 30 ทีม
   
  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทราบข้อมูลสำคัญของโครงการ Maga 2014 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางโครงการได้จัดเตรียม การแนะนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนา Mobile Application จาก 4 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักพัฒนามืออาชีพ 
  โดยหัวข้อการประกวดแบ่งเป็น 13 หัวข้อดังนี้
  1. ด้านการเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม จำนวน 58 ผลงาน
  2. ด้านกีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จำนวน 37 ผลงาน
  3. ด้านการศึกษา และการเรียนรู้ จำนวน 29 ผลงาน
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน จำนวน 26 ผลงาน
  5. ด้านการเงิน ภาษี และธุรกิจ จำนวน 19 ผลงาน
  6. ด้านสาธารณูปโภค และสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 17 ผลงาน
  7. ด้านเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ จำนวน 13 ผลงาน
  8. ด้านความมั่นคงและกฎหมาย จำนวน 12 ผลงาน
  9. ด้านงานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล จำนวน 11 ผลงาน
  10. ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และ การประมง จำนวน 8 ผลงาน
  11. ด้านที่ดิน และที่อยู่อาศัย จำนวน 8 ผลงาน
  12. ด้านการจัดหางาน และการจ้างงาน จำนวน 7 ผลงาน 
  13. ด้านสุขภาพ และ สาธารณสุข จำนวน 7 ผลงาน

   

  นอกจากนี้คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา (บค.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(EGA) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงโครงการประกวดฯ ครั้งนี้ว่า
   
  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน “Mobile Application”โดยตรงจากสามหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟต์(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท IBM (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการจัดอบรม “Application Programming Interface (API)” ขึ้นมาในช่วงเดือน ธันวาคม 2557-มกราคม 2558 โดยได้รับการอบรมตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   
  1. การพัฒนาแอพ Cross Platforms (Cross Platforms Application Development) จากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. “Knox” จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด
  3. “Bluemix” จากบริษัท IBM (ประเทศไทย) จำกัด
   
  EGA ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานร่วมประกวดการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ ในโครงการ MEGA2014 จึงได้จัดทำใบรับรองผลงานมอบ เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมในโครงการ MEGA2014 มอบแก่ผู้ประกวดทุกทีม โดยผลงานแนวคิดทุกผลงานทุกรอบจะถือเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สมัคร
   
  รางวัลหลักจากทาง EGA แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล 
   
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 30,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 10,000 บาท 
  รางวัลชมเชย มูลค่า 5,000 บาท

  พร้อมด้วยรางวัลพิเศษต่างๆ ดังนี้

  ของรางวัลพิเศษ Popular Mobile Application Award 2 รางวัล ประเภทละ 1 รางวัล มอบ IPhone 6
  Software Park
  มอบของรางวัลพิเศษ Rising Star Mobile Application Award หลักสูตรโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะ สวมช.
  จำนวน 8 รางวัล (รางวัลละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท)
  Microsoft
  มอบของรางวัลพิเศษ
  “The Awesome Idea Mobile Application Award” 1 รางวัล 
  มอบ Lenovo Tablet 8, Atom Z3770,2GB, 64GB, Win8.1,2C,8 with the value of 15,500 THB
  Samsung
  มอบของรางวัลพิเศษ “The Best Enterprise Mobile Application Award” มอบ Samsung Galaxy Note 4 (1 unit)
  IBM
  มอบของรางวัลพิเศษ “The Most Innovative Mobile Application Award” มอบ Bluemix Training 2 days workshop and Free Trial 1 month

   

   

  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855451297857846.1073741876.542226425847003&type=3