ไอซีที และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ เปิดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน


13 March 2558
1197

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับนายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ และดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานโถงลิฟต์แก้ว อาคารจามจุรีสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

สำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พ่อสอน” นี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ใน การดำเนินชีวิต  เพื่อให้เกิดประโยชน์  เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙  คือ  มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ประชาชนทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อประโยชน์แก่ตัวและส่วนรวม

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ ทาง ICT โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน มาพัฒนาในรูปแบบดิจิตอล ให้รองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน”  

โดยแอปพลิเคชั่นนี้ได้จัดเรียงพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนออกเป็น ๙ หมวดหมู่ คือ  การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง  คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี

แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเป็นอีกหนึ่งช่องทางเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชน เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และน้อมนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนต่อไป 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ในงานเปิดตัวแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการวันนี้ ทางทีมงานผู้พัฒนาได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ด้วย 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้ใช้  Social Media  มักจะมีการแบ่งปันพระบรมราโชวาทอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาว่าพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ขณะเดียวกันก็มีการใช้พระบรมฉายาลักษณ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนัก ราชเลขาธิการอีกด้วย ดังนั้น EGA เห็นว่าประชาชนมีความต้องการแบ่งปันหรือ Share เรื่องราวเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในชีวิต ประจำวันอยู่แล้ว จึงได้ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการจัดทำเป็นแอปพลิเคชั่นที่ง่ายและถูกต้องให้ กับประชาชนทั่วไปได้ใช้งาน

แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” จะเริ่มให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ เพื่อให้ตรงกับช่วงการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยแอปพลิเคชั่นจะมีอยู่ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ Play-Store และระบบปฏิบัติการ IOS ซึ่งสามารถดาวนโหลดได้ใน App-Store อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทั่วไปที่ดาวน์โหลด GAC หรือ Government Application Center ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นกลางของภาครัฐ ซึ่ง EGA ได้จัดทำขึ้นไว้แล้ว ก็จะมีบรรจุแอปพลิเคชันดังกล่าวทันที เพื่อง่ายต่อการค้นหาและดาวน์โหลด ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแอปพลิเคชั่นยอดนิยมในเวลาอันใกล้

แอปพลิเคชั่นนี้จะง่ายต่อการใช้งานอย่างมาก เพราะเมื่อเข้าใช้งานจะมีระบบสอน หรือ Tutorial ซึ่งทำให้คนทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็สามารถเข้าใช้ ได้โดยง่าย โดยผู้ใช้จะสามารถเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ จากที่ทางโปรแกรมได้ติดตั้งไว้ ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสำนัก งานราชเลขาธิการผ่านการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต หลังจากนั้น ผู้ใช้สามารถคัดเลือก ๘๘ พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเพื่อประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์ที่คัดเลือกไว้ แล้วสามารถแบ่งปันหรือแชร์ไปยัง Social Media ได้ทันที

“แอปพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ในเวอร์ชั่นนี้จะเน้นการใช้งานที่ง่าย ขณะเดียวกันก็มีความถูกต้อง สามารถแบ่งปันไปยังสังคมออนไลน์ได้ทันที หลังจากนั้น ในเวอร์ชั่นต่อไปจะมีการเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากยิ่งขึ้นต่อไป” ดร.ศักดิ์ กล่าวสรุป

                                                                 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส่วนส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นายธรรณพ ศิริธรรมวิไล

โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒–๖๐๐๐ ต่อ ๓๔๐๓  โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๘๔๕-๑๔๕๘

อีเมล thannop.sirithamwilai@ega.or.th

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855453121190997.1073741878.542226425847003&type=3