อีจีเอ มอบประกาศนีบัตรผู้นำหลักสูตรภาครัฐ e-Government Exchange Program รุ่น 3


13 March 2558
1285

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “e-Government Exchange Program” และพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร e-Government Exchange Program รุ่น ๓  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ “e-Government Exchange Program” รุ่นที่ ๓ หัวข้อ “Cloud Computing for e-Government Services” เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในระดับบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ “Cloud Computing" พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cloud Computing โดยเฉพาะกรอบแนวคิดของการจัดอบรมหลักสูตรฯ นี้ 

การจัดงานอบรมหลักสูตร e-Government Exchange Program รุ่นที่ ๓ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอและสรุปประเด็นในหัวข้อ“Cloud Computing for e-Government Services” พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร e-Government Exchange Program รุ่น ๓  โดยมี ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องจามจุรี ๒ ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส และมีผู้บริหาร CEO ของหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมทั้ง ๑๗ หน่วยงาน ร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นการดำเนินการ G-Cloud ของหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับหัวข้อเสวนา การดำเนินการคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ: กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ Cloud (Cloud Maturity Framework) และหัวข้อ: แผนการนำเทคโนโลยี Cloud มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ (Cloud Road Map Development)
 

กลุ่มที่ ๒ หัวข้อ: การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อจำกัดจากการนำเอาเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในหน่วยงาน

(GAP Analysis and Impact) และหัวข้อ: การวิเคราะห์และออกแบบระบบสถาปัตยกรรม Cloud (Cloud System Architecture Design)
 

กลุ่มที่ ๓ หัวข้อ: แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการภายในสู่การนา Cloud Technology มาใช้

(Business Process Reengineering and Change Management) และหัวข้อ: การเตรียมความพร้อมของการปรับเปลี่ยนระบบไปสู่ Cloud Technology (Budgeting, Migration and Implementation Plan)

กลุ่มที่ ๔ หัวข้อ: รูปแบบของการพัฒนา Cloud และการกาหนดมาตรฐานการคุณภาพของการให้บริการ

(Cloud Service Model and SLA) และหัวข้อ: นโยบายการบริหารความเสี่ยงและความมั่งคงปลอดภัย (Policy and Risk Security Management)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855454671190842.1073741879.542226425847003&type=3