อีจีเอ จับมือ ก.ไอซีที เร่งจัดหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (ซีไอโอ) รุ่นที่ 25 สนองมติ ครม.


13 March 2558
1295

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ ๒๕ เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในระยะยาว  พัฒนาการบริการของรัฐ รวมทั้งการบริหารโครงการต่างๆ ด้านไอที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสนองมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ว่าองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้กับองค์กรก็ตาม แต่หลาย ๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ ยังขาดการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ขาดการบูรณาการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรมักจะเป็นในลักษณะที่แต่ละหน่วยงาน ขององค์กรวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ หน่วยงานของตนเอง โดยไม่ได้คำนึงถึงงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นหรือความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่คล้ายคลึง กัน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าว ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของข้อมูลและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในองค์กร และระหว่างองค์กรของตนเองกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้การใช้สารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนโครงสร้างด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศเกิดความซ้ำซ้อน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ากับงบประมาณ การพัฒนาระบบและการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในลักษณะที่ ขาดการบูรณาการ หลายองค์กรไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนที่สอด คล้องกับพันธกิจขององค์กร

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ จึงร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละประมาณ ๔๐ คน โดยเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. คือ รุ่นที่ ๒๕ (CIO 25) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่มีรูปแบบของการจัดโครงการจัดทำในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ ทางด้านแผนงานและนโยบาย ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศอีกด้วย โดยมี ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน 

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการนำไอทีมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลด ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานด้านกฎหมาย การปรับองค์กร การบริหารจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ตลอดจน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำกับดูแลการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศของกระทรวงตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ CIO (Chief Information Officer) หรือผู้บริหารด้านอื่น เช่น ด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรุ่นละประมาณ ๔๐ ท่าน 

—————————————————————————————————————

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เปิดเผยว่า การอบรมหลักสูตร CIO มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการทำงานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในระยะยาว  พัฒนาการบริการของรัฐ รวมทั้งการบริหารโครงการต่างๆ ด้านไอที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันนี้สังคมมีวิวัฒนาการ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การใช้ Social Network เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ Big Data ของประเทศ เติบโตขึ้นอย่างมาก  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปเสริมศักยภาพการทำงานของทุกกระทรวง ปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่ยุค Digital Government ดังนั้น CIO จึงควรก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ได้มีการสร้างระบบ Government Information Network หรือระบบเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ ที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานภาครัฐทำให้เกิดโครงข่ายการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ มีระบบ Government Cloud Computing หรือ G-Cloud ที่รองรับทั้ง Infrastructure as a Service, Platform as a Service จนถึง Application as a Service ซึ่งภาครัฐในช่วงสองปีมานี้ตื่นตัวในการใช้ระบบนี้จำนวนมาก ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้ทำให้การปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่ยุค Digital Government ทำได้ง่ายขึ้น

กระทรวงฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารภาครัฐจากทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ และมาฝึกอบรมร่วมกันในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูง CIO (Chief Information Officer) รุ่นที่ ๒๕  ในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย  ซึ่งนอกจากจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และช่วยให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถเข้าใจเศรษฐกิจยุคดิจิตอลและสามารถประยุกต์ ไปใช้งานได้จริงในองค์กร  และยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ไปในทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

นางอาทิตยา สุธาธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม เพื่อบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ     พลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ.  ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง ว่า “ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร” โดยสำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับเนคเทค จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐมาแล้ว จำนวน ๒๔ รุ่น ซึ่งต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร CIO ต่อไป               

ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละประมาณ ๔๐ คน โดยเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องจากสำนักงาน ก.พ. คือ รุ่นที่ ๒๕ (CIO 25) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งในปีนี้มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน ๓๐ คน

โดยลักษณะเป็นการอบรมเป็นการให้ความรู้ ทางด้านแผนงานและนโยบาย    ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาดูงานในประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้นำ     ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ และ ทักษะทางการบริหารองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการบูรณาการการ ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855456327857343.1073741880.542226425847003&type=3