อีจีเอ จัดสัมมนา “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ


13 March 2558
1745

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)”เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบศูนย์กลางสำหรับให้บริการข้อมูลภาครัฐ อันเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา Open Data ของประเทศไทย รวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายการใช้งานข้อมูล การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ การกำหนดทิศทางที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด 

ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ กลยุทธ์ที่ ๖.๕ “ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรู้ออนไลน์ และการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง” ทั้งนี้ การสร้างให้เกิดความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง Open Data เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมและนำไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้ม แข็งและความก้าวหน้าในอีกระดับของเทคโนโลยีด้วยความสามารถของการเข้าถึง แหล่งข้อมูลความรู้ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมอย่างเปิดกว้างไร้ข้อจำกัด อีกทั้งการผลักดันให้นำข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต เหล่านี้ได้สร้างโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุผลนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงดำเนินการโครงการศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ Data.go.th ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบศูนย์กลางสำหรับให้บริการ ข้อมูลภาครัฐ อันเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนา Open Data ของประเทศไทยรวมถึงการวางแนวทางการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายการใช้งานข้อมูล การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ การกำหนดทิศทางที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากที่สุด นอกจากนี้การเกิดขึ้นของ Open Data ยังเป็นประเด็นใหม่ที่ขาดการรับรู้ถึงบริบทในวงกว้างของสังคมไทยจึงเป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความหมาย คุณประโยชน์ และความสำคัญของการพัฒนา Open Data สำหรับภาครัฐของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดสัมมนา เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)” โดยมี  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)” โดยกล่าวว่า “อยากให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลโดยที่ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ สูงสุด” เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เข้าร่วมงานจำนวน ๓๐ หน่วยงาน
 
สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการบรรยายเรื่อง “Dimensions of Open Data Activities in Japan: Policy, Technology and Community” ที่กล่าวถึงทิศทางของกิจกรรม Open Data ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบ คือ ๑.นโยบาย ๒.เทคโนโลยี และ ๓.ชุมชนและเครือข่าย โดย Professor Hideaki Takeda National Institute of Informatics, Japan และเรื่อง "Potentials and Benefits of Linked Open Government Data" ที่กล่าวถึงโอกาสและประโยชน์ในการเชื่อมโยงของ Open Data ภาครัฐ โดย Professor S?ren Auer University of Bonn and Fraunhofer IAIS, Germany 
 
นอกจากนี้เป็นการเสวนา เรื่อง “The Power of Open Data” ที่กล่าวถึงมุมมอง ประสบการณ์ การใช้ข้อมูลร่วมกัน มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร. ภัทระ เกียรติเสวี ผู้จัดการ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด, คุณไกลก้อง ไวทยการ รองผู้อำนวยการ สถาบัน Change Fusion (ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย), คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล นักวิจัย/กรรมการ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
และเสวนาหัวข้อเรื่อง “Open Data Guidelines in Thailand” ที่กล่าวถึงแนวทางของ Open Data ในประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายพลวรรธน วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ดร. มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า “สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ จึงดำเนินการพัฒนา “ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ” (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ data.go.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การเมือง และเศรษฐกิจอย่างบูรณาการร่วมกันได้ 
 
ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) ถือเป็นประเด็นใหม่ที่ยังขาดการรับรู้และเข้าใจถึงบริบทในวงกว้างของสังคม ไทย จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคประชาชน ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้รับทราบถึงความหมาย คุณประโยชน์ และความสำคัญของการพัฒนา Open Data สำหรับประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้”
 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855464767856499.1073741884.542226425847003&type=3