ลด ละ เลิกกระบวนการถ่ายสำเนาเอกสาร มหาดไทยย้ำหน่วยงานในสังกัดหยุดการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน


13 มีนาคม 2558
860