รัฐมนตรีไอซีทีเร่งตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


13 March 2558
1611

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงไอซีที ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA อาทิ บริการ GIN Conference, GAC,  G-Cloud, Smart Box และ Smart Citizen เป็นต้น โดยมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน และคณะผู้บริหาร EGA ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลการดำเนินงาน มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
 

 • การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ: GIN มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 2,844 หน่วยงาน
 • การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ: G-Cloud ในปัจจุบันมีความครอบคลุมของการให้บริการ G-Cloud ในส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการระดับกรมจำนวน 103 หน่วยงานจาก 255 หน่วยงาน รวมทั้ง ส่วนราชการอื่นๆ อีกจำนวน 100 หน่วยงาน
 • การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ: MailGoThai ปัจจุบันมีจำนวนสะสมบัญชีผู้ใช้งาน จำนวน 250,100 บัญชีรายชื่อ และกำลังนำร่องไปสู่การเป็น Government ID (Gov ID) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้งาน และเป็นบริการฟรี ที่สามารถใช้ ID ในการเข้าถึงระบบบริการต่างๆ ของรัฐ
 • การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ: e-Government Platform ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการให้กับ ประชาชน ได้แก่ กปน.  กกต.  อย.
  4.1) Smart Citizen Info. : ตัวอย่างระบบตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชน (คนพิการ ข้อมูลบุคคล สุขภาพ/สาธารณสุข)
  4.2) โครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-CMS) : โดย EGA ร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้บริการระบบสารบรรณ รูปแบบ SaaS บน G-Cloud และมีความครอบคลุมของการให้บริการ e-CMS ในส่วนราชการระดับกรม รวมจำนวน 56 หน่วยงาน
 • การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ: Government Access Channel : 5.1) e-Government Portal : มีจำนวน e-Services บน e-Portal 1,206 ระบบ และ เชื่อมโยงผ่าน Single Sign-on จำนวน 38 ระบบ 5.2) Mobile Application : ปัจจุบันมีจำนวน Mobile Application ภาครัฐที่รวบรวมไว้บน GAC มีจำนวน 62 Apps. และ EGA สนับสนุนการพัฒนาอีกจำนวน 21 Apps. และนำเสนอ 10 อันดับ Application ที่ประชาชนต้องการ ซึ่ง 3 ลำดับแรก คือ ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถสาธารณะ, รวมบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของภาครัฐ หรือ GCC1111 และ ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านมือถือ ตามลำดับ 5.3) Software as a Service (SaaS) : มี 3 ระบบ ได้แก่ Conference as a Service มีหน่วยงานใช้บริการ 144 หน่วยงาน SMS as a Service มีหน่วยงานใช้บริการ 18 หน่วยงาน  และ Saraban as a Service มีหน่วยงานใช้บริการ 8 หน่วยงาน
 • การยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ICT ภาครัฐ : 6.1) การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร และ ระดับปฏิบัติการ 6.2) ความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถบุคลากรภาครัฐเฉพาะด้าน อาทิ โครงการ Cloud Specialist และ โครงการความร่วมมือเรื่อง Enterprise Architecture (EA) เป็นต้น
 • นอกจากนี้ นำเสนอโครงการของหน่วยงานอื่นที่ EGA มีส่วนในการสนับสนุน อาทิ โครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ที่ดำเนินงานกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ เกษตร (Agricultural Data Integration and Zoning Optimization Modeling) รวมถึงนำเสนอการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน Digital Economy อาทิ โครงการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการบริการภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง SIPA, Software Park และ EGA ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ Software Innovation for e-Government: SIGO มีวัตถุประสงค์ในการ “สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน” เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ในการส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน เป็นต้น

  พร้อมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของ EGA อาทิ โครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความสุขให้กับประชาชน อาทิ  Application สำหรับค้นหาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ  Application สำหรับการใช้งานของคนพิการ ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคม เป็นต้น

  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855470777855898.1073741886.542226425847003&type=3