พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย


13 March 2558
1638

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยส่วนประสานความร่วมมือได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีการลงนาม

บันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาชั้นนำ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศและ กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสาธารณประโยชน์

 • สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยศรีประทุม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมาคมผู้ควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพ
 • สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • การลงนามบันทีกความเข้าใจครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมวิภาวดี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

  ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855476061188703.1073741888.542226425847003&type=3