มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


13 March 2558
1379

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน ๑๒ ท่าน นำคณะโดย รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

  

การเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นางสาวโสภิต ศิลปเจริญ ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ “สาธิตการใช้บริการ EGA SMARTBOX” โดย นางสาวกนกศรี ประกอบศุข วิศวกรบริหารโครงการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855513171184992.1073741891.542226425847003&type=3