EGA ร่วมมือ อย. พัฒนาผลักดันให้อย. เป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์อํานวยความสะดวกให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ


13 March 2558
1659

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมแถลงข่าวว่า อย. ได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการ เช่น การขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสําอางผ่านระบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จํากัดจํานวน ทราบผลทันทีด้วยมาตรฐานเดียวกัน , ระบบ e-Submission มาใช้ในการยื่นคําขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ , การยื่นคําขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนําเข้า (Licence per Invoice) ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือสมาร์ทดีไวซ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Oryor Smart Application 

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น อย. ยังมีงานอีกมากที่จะต้องดําเนินการ ขณะนี้ อย. จึงจัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2558 – 2561 แล้ว โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้านคือ (1) พัฒนาบุคลากรและยกระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (2) พัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (4) สนับสนุนเศรษฐกิจโดยอํานวยความสะดวกทางการค้า และ ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ (5) เสริมสร้างการดูแลตนเองของประชาชน (6) ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร นอกจากนี้ยังได้กําหนดให้การจัดทําสถาปัตยกรรมระบบ หรือ Enterprise Architecture ของ อย. เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2558 – 2561 นี้ด้วย 

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้มั่นใจว่า EGA จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ให้ความช่วยเหลือ ผลักดันการพัฒนาของ อย. ให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้น จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสร้างความชัดเจนในการทํางานร่วมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติอีกด้วย 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855526914516951.1073741892.542226425847003&type=3