อีจีเอจับมือการประปานครหลวง ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมต่อข้อมูล เปิดตัวบริการนำร่องรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาด้วยสมาร์ทการ์ด


13 March 2558
1441

อีจีเอจับมือการประปานครหลวง ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมต่อข้อมูล เปิดตัวบริการนำร่องรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาด้วยสมาร์ทการ์ด พร้อมเตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทุกสาขา จับตาอนาคตเพิ่มบริการใหม่เข้าสู่ระบบมือถือ ส่งบาร์โค๊ดจ่ายเงินร้านสะดวกซื้อได้ทันที

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และ การประปานครหลวง ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ในการพัฒนาระบบงานของการประปานครหลวงเพื่อบริการประชาชน โดย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวถึงการให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ โดยใช้บัตรประชาชนแบบบัตรสมาร์ต (SMART CARD) และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงการสนับสนุนของ EGA เพื่อการพัฒนาระบบบริการแนวใหม่ของการประปานครหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ การประปานครหลวง โดย นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง EGA และ การประปานครหลวง ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของ การประปานครหลวง และเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการประชาชนที่โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัดตามนโยบายของรัฐบาลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เปิดเผยว่า ทาง EGA ได้ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.) จัดทำบริการอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ ใช้น้ำ ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) เพียงใบเดียวยื่นคำร้องติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งจะทำให้ลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกิดความรวดเร็วในการให้ บริการโครงสร้างพื้นฐานที่ EGA เตรียมไว้ให้ ได้แก่ ระบบ Citizen Smart Info ซึ่งเป็นการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Citizen Smart Info

นอกจากนั้น ยังพร้อมเสริมบริการด้านอื่นๆ เช่น บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) หรือ มาตรฐานระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (Electronic Correspondence Management System : e-CMS 2.0) เป็นต้น

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง เปิดเผยว่า จากการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้สำนักงานประปาสาขาสามารถให้บริการรับคำร้อง ขอติดตั้งประปาใหม่ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ของผู้ยื่นคำร้องแทนการป้อนข้อมูล โดยในระยะที่หนึ่งสามารถให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่โดยใช้บัตร ประจำตัวประชาชนแบบบัตรสมาร์ท (Smart Card) ในรูปแบบออนไลน์ที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ จำนวน 6 เคาน์เตอร์ และ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี จำนวน 6 เคาน์เตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 57 นี้

ส่วนระยะต่อไปนั้น ในระบบจะมีการจัดทำ Cleansing Data ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายการ โดยข้อมูลที่ต้องการ cleansing คือข้อมูลผู้ใช้น้ำกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง และจะขยายผลให้สามารถครอบคลุมการเปิดบริการทุกสาขา 

“หลังจากนั้น จะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะเข้ามาใช้ Government  Application center หรือ GAC ของ EGA ประกอบด้วย 1. ระบบตรวจสอบค่าน้ำประปาย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งจะเป็นระบบที่ให้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบค่าน้ำประปาย้อน หลังได้ 6 เดือน 2. ในอนาคตอาจมีการให้บริการพิมพ์บาร์โค๊ดแล้วนำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้” นายธนศักดิ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855545251181784.1073741893.542226425847003&type=3