สวทช. นำคณะ “ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๓ เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


13 March 2558
541

นายอุสรา วิสารทานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๓ (Green ICT Masterclass: GIM3)” จากสถาบันวิทยาการ สวทช.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTDA Academy จำนวน ๑๓ คน ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

  

การเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหลักสูตรดังกล่าว มีความรู้และข้อคิด รวมทั้งประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ในการศึกษา และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” และการบรรยายเรื่อง "การให้บริการ Cloud Computing แก่หน่วยงานภาครัฐ (Government Cloud Service)” จากนั้นมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855561414513501.1073741895.542226425847003&type=3