อีจีเอ เร่งจัดอบรมผู้บริหารภาครัฐ รุ่น ๔ ครั้งที่ ๒ หวังสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ


13 March 2558
1186

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ หรือ (e-Government Executive Program : e-GEP#4) ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการกำหนด นโยบายองค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม และกำกับดูแล ได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒ โดยกล่าวว่า "กิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอบรมหลักสูตรครั้งนี้จะทำให้เกิด ความร่วมมือของผู้บริหารภาครัฐเป็นอย่างดียิ่ง" เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง

จากนั้นเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ โดยสรุปทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่อง ๖ร ที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ (TEAM SPIRIT) ไว้ดังนี้ 

  • ร่วมคิด
  • ร่วมทำ
  • ร่วมใจ
  • ร่วมรับผิดชอบ
  • ร่วมแก้ไขปัญหา
  • ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค
  • และจากนั้นเป็นการไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแยกก๊าซ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

    ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855565524513090.1073741896.542226425847003&type=3