EGA ติวเข้ม เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ หวังภาครัฐตระหนักภัยคุกคามทางไอที


13 March 2558
483

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนาการซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Incident Drill) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ  เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐเข้า ร่วม ประมาณ ๒๖ คน

การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ และเพื่อทราบถึงขั้นตอน กระบวนการในการตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ 

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ เน้นถึงเรื่องการ Workshop “ซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” โดย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล นายคมกริช คำสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐเข้า ร่วม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

คุณอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในงานสัมมนา “การซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ในวันนี้ 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA อันเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทาง สารสนเทศภาครัฐ ผ่านระบบโครงสร้าง Government Security Monitoring (GovMon) ซึ่งเป็นบริการที่ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบงาน ต่างๆ ที่สำคัญในหน่วยงานราชการกันอย่างแพร่หลาย และระบบหลายๆ ระบบนั้นเป็นระบบที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป จึงจำเป็นที่จะต้องมีการต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ายทั่วไปเพื่อเข้าใช้งาน ซึ่งเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และนำไปสู่เหตุขัดข้องกับระบบงาน ไปจนถึงการจารกรรมข้อมูล ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจจะประเมินมูลค่าไม่ได้ 

ซึ่งการป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของระบบงานนั้นๆไปจนถึงผู้ให้บริการเครือข่าย ในการให้ความร่วมมือในการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและตรวจสอบเมื่อ มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

และในส่วนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐนั้นมีความจำ เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี“การซักซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาอย่างเป็น รูปธรรม ซึ่งย่อมส่งผลไปถึงภาพรวมของหน่วยงานให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ เพิ่มมากขึ้น 

EGA เชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาที่จัดขึ้นในวันนี้ จะช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเข้าใจถึงนโยบาย กฎหมาย และขั้นตอนในการตอบรับกับเหตุการณ์ หรือภัยคุกคามต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855573174512325.1073741897.542226425847003&type=3