EGA เร่งระดมความคิดเห็นภาครัฐ ปรับแผนกลยุทธ์องค์กร ขับเคลื่อนสู่การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


13 March 2558
548

EGA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” หวังขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน (Enabling Smart and Open Government for the People)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” โดยมี นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องปาริชาต ชั้น ๓  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม ๙ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

นอกจากนี้ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึง “ผลการดำเนินงาน อีจีเอ ที่ผ่านมา และทิศทางแผนกลยุทธ์ อีจีเอ” ว่า “อนาคตใน ๓ ปีข้างหน้าของหน่วยงานภาครัฐแบบสมาร์ท EGA จะผลักดันแบบก้าวกระโดด (EGA Beyond) อาทิ บริการ Mobile to IOT, Government Innovation, Open data, รัฐบาลทันสมัย ประชาชนทันสมัยใน ๓ ปีนี้ ด้วยบริการ Government Application Center (GAC) รวมถึงบริการ Smart Government เส้นทางของ Smart Leader เป็นต้น และต่อจากนั้น แบ่งกลุ่มการระดมความคิดเห็น (Focus Group) ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ส่วนที่ ๑ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ส่วนที่ ๒ คือ Strategic Partner และส่วนที่ ๓ คือ หน่วยงานที่ใช้บริการ อีจีเอ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน (Enabling Smart* and Open** Government for the People) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดตั้งองค์กร ตลอด ๔ ปีที่ผ่านมา EGA ได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมาโดยตลอด งานของ EGA ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเป็นอย่าง มาก

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำลังจะถึงนี้ ถือเป็นการก้าวสู่ปีที่ ๕ ของ อีจีเอ และ อีจีเอ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐเกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิด ต้นแบบทางธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) ซึ่งสามารถปฏิบัติงานและส่งมอบบริการแก่ประชาชนอย่างบูรณาการและมีคุณค่า (Value Creation) โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดภาครัฐไปสู่รูปแบบใหม่ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : Transformation) การสร้างกลไกการเชื่อมโยง (ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : Connecting) ไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ (Smart e-Service) ที่สนองความต้องการของประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : Collaboration) พร้อมกับการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการในบริบทของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยุค ใหม่ได้ (ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : Readiness)

โดยยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์การจัดตั้ง ซึ่งมีความครอบคลุมในทุกส่วนของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจจะพอช่วยตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานของท่านได้มากหรือน้อยเพียง ใดนั้น เป็นประเด็นที่ อีจีเอ อยากจะขอความคิดเห็นจากท่านในวันนี้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะแบ่งการระดมความคิดเห็น (Focus Group) ออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ ส่วนที่ ๑ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ส่วนที่ ๒ คือ Strategic Partner และส่วนที่ ๓ คือ หน่วยงานที่ใช้บริการ อีจีเอ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855577811178528.1073741898.542226425847003&type=3