อีจีเอ ร่วมมือกับสำนักงานจังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ใช้งานระบบเครือข่าย GIN


13 March 2558
1531

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) จัดสัมมนาหลักสูตรการใช้งานระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ให้กับสำนักงานจังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๐๙ ท่าน

การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงความคืบหน้าของระบบทะเบียนราษฎร์ และ ให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่าย GIN และ ให้หน่วยงานเข้าถึงบริการต่าง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้งานเครือข่าย GIN ตลอดจนให้หน่วยงานทราบถึง Application ใน Common Service ของเครือข่าย GIN

คุณอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเปิดงานการสัมมนาการใช้งานระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ทุกท่านคงทราบดีว่าสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อันเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารนั้น เป็นองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของ ภาคราชการ และการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิด การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่สนองความต้องการ ของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ในหลายด้าน โดยโครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) ซึ่งเป็นการื บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของ ประเทศ (Common Government Network Infrastructure) มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอยู่ และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ (Common Services) ปัจจุบันมีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันบนเครือข่าย GIN จำนวน ๑๐ ระบบข้อมูล (จากแผนงานที่กำหนดไว้ ๖ ระบบ) เช่น ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (GSMS) ระบบ National Single Window (NSW) และมีหน่วยงานที่ใช้งานจำนวนสะสมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๒๒ หน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ความสำเร็จหลังสิ้นปะงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๑ จากเป้าหมาย ๒,๐๐๐ หน่วยงานของแผนงานในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจแนวทางการบูรณาการด้าน ICT มากขึ้น และต้องการประหยัดงบประมาณในการเชื่อมต่อเครือข่าย จึงการขอใช้บริการเครือข่าย GIN เข้ามาเป็นจำนวนมากเกินกว่าจำนวนหน่วยงานที่ประมาณการเมื่อครั้งของบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855614887841487.1073741900.542226425847003&type=3