อีจีเอ จับมือ วุฒิสภา เนคเทค ใช้ “จี-คลาวด์


25 July 2557
762

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนระหว่างสำนัก งานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบ รวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบ สารสนเทศในการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฏหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์การรวบรวมข้อมูลกฏหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างต่อ เนื่องและให้ข้อมูลกฏหมายมีความทันสมัยอยู่เสมอ

ส่วนในเรื่องของขอบข่ายความร่วมในการลงนามดังกล่าว สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) สนับสนุนระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการนี้ด้วย
 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับผิดชอบดูแลความพร้อมของระบบสารสนเทศที่พัฒนา ขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) สนับสนุนเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีที่จะมีขึ้น ในอนาคต ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศใน กลุ่มอาเซียน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855634977839478.1073741906.542226425847003&type=3