EGA ติวเข้ม จัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศ หวังธุรกิจภาครัฐเดินอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๓


25 July 2557
653

EGA จัดงานอบรมเชิงบรรยายในโครงการ Government Security Monitoring (GovMon) ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังธุรกิจภาครัฐไทยเดินอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) (อีจีเอ) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการฝึกอบรมเชิงบรรยายในโครงการ Government Security Monitoring (GovMon) ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ เรื่อง การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ บริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรควรรู้  โดยมี นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ  โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ห้อง พาโนรามา ๑ ชั้น ๔ ซึ่งมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐเข้า ร่วม ๓๐ หน่วยงาน ประมาณ ๖๖ คน

การจัดอบรมโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความต่อ เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และ ให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงที่ตรวจพบต่อไป

สำหรับงานอบรมครั้งนี้ กล่าวถึงเรื่อง “จากแผนฟื้นฟูจากภัยพิบัติสู่แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (DR to BCM)” โดย นายไชยเจริญ อติแพทย์ กรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง (Risk Management and Risk Treatment Plan)” โดย นางสาวศรีสุดา แซ่เฮ้ง รักษาการผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาคุณภาพองค์กร 

ในการอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ ๓๐ หน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองทัพบก กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) EGA   (อีจีเอ) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรม เชิงบรรยายในโครงการ Government Security Monitoring (GovMon) ในหัวข้อ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่องค์กรควรรู้ ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) EGA (อีจีเอ) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน ผ่านการพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ 

EGA ได้ดำเนินโครงการบริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) เพื่อช่วยเฝ้าระวังการโจมตีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเครือข่าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ รับทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำไปประยุกต์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855645224505120.1073741907.542226425847003&type=3