EGA อวดโฉม e-Government เดินสายโร้ดโชว์ครั้งแรกนำร่องภูมิภาคตะวันออกหวังกระตุ้นและบูรณาการข้อมูลภาครัฐครอบคลุมทุกภาคส่วน


25 July 2557
1458

EGA เดินสายจัดงาน EGA Roadshow : e-Government for All  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow  บริการเพื่อภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค ครั้งแรกนำร่องภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  เพื่อเชื่อมต่อและบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วน ยกระดับการบริหารงานและบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  ด้านจังหวัดชลบุรีขานรับพร้อมขับเคลื่อนการบริหารราชการสู่รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์  EGA มั่นใจหน่วยงานรัฐให้การตอบรับและใช้บริการเพิ่มขึ้น

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) (EGA) จัดสัมมนา EGA Roadshow :e-Government for All ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน”  เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดรับทราบถึงบริการต่างๆ ของ อีจีเอ รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ สร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง   โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแสนสุข ชั้น ๒ โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ประมาณ ๑๕๐ ท่าน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้ เคียง, อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง, นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) (EGA) หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร มีภารกิจหลักในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการทั่วประเทศ รวมถึงยังมีบริการอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่ง อีจีเอ ได้จัดเตรียมเพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องบริการต่างๆ สู่ส่วนราชการระดับภูมิภาคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ อีจีเอ จะต้องดำเนินกิจกรรม EGA Roadshow : e-Government for All ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ Roadshow บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัดครั้งแรก โดยกำหนดจัดทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดรับทราบถึงบริการต่างๆ ของ อีจีเอ รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ สร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับการจัดสัมมนา EGA Roadshow : e-Government for All ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ รวมถึงความสำคัญของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ (อีจีเอ) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ เพื่อรับทราบมุมมองหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ ใช้บริการจริงจาก (อีจีเอ) 

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงาน การบริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) โดยแบ่งรูปแบบของกิจกรรม คือ การสัมมนาเพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของ EGA และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการต่างๆ ของ EGA และ นิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับ EGA และบริการต่างๆ ของ EGA อาทิ EGA Counter Service จุดรับแจ้งความต้องการเปิดใช้บริการทุก Service ของ EGA และศูนย์บริการให้คำปรึกษาก่อนเปิดใช้บริการ และ e-Government Showcase จุดทดลองใช้บริการ Smart Box กล่องอัจฉริยะ และ GIN Conference

งานสัมมนา EGA Roadshow : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” มีการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นจำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 

 • ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ กำหนดจัดวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแสนสุข ชั้น ๒ โรงแรมชลอินเตอร์ ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี
 • ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ กำหนดจัดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จ.เชียงใหม่
 • ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กำหนดจัดประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จ.ขอนแก่น หรือ อุดรธานี
 • ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ กำหนดจัดประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จ.สุราษฏร์ธานี หรือ จ.ภูเก็ต
 • โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๑๕๐ ท่าน / ครั้ง ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้ เคียง, อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง, นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

  สำหรับการสัมมนา ครั้งที่ ๑ นี้ เป็นการปาฐกถาพิเศษ “ส่วนราชการระดับจังหวัดองคาพยพสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการยุคใหม่เพื่อ การบริการประชาชน” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ ภาพรวมบริการของ EGA เพื่อภาคราชการยุคใหม่ : EGA Free Service for Government โดย คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อานวยการ ฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  จากนั้นเป็นช่วงการเสวนา “กรณีศึกษา : ตัวอย่างราชการยุคใหม่ เปิดรับ ปรับตัวสู่ภาครัฐเชิงรุกด้วยระบบบริหารราชการออนไลน์” โดย นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดชลบุรี นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายถวัลย์ เพชรสุข หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินรายการโดย นางสาวปภัสรินทร์ ศิริพัฒน์กิตติ ผู้จัดการส่วนจัดการความรู้และสารสนเทศ และ ช่วงท้ายเป็นการบรรยาย “เจาะลึกบริการเด่นของ EGA” อาทิ Government Application Center (GAC) ภาครัฐออนไลน์เพื่อการบริการประชาชน, เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN); Value Added GIN Conference’, บริการคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ต่อยอดความสาเร็จสู่ G-SaaS, อีเมลราชการ (MailGoThai), Smart Box : กล่องอัจฉริยะ และ G.A.R.T. By EGA (ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ภาครัฐ) และ “หน่วยงานภาครัฐต้องทาอย่างไรเมื่อต้องการใช้บริการของ EGA” โดย นายจิตติ กาหลง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส 

  ไอรดา  เหลืองวิไล รองผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA   กล่าวว่า สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA  มีภารกิจในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    (e-Government) ของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการทั่วประเทศไทย และที่มีหน้าที่พัฒนาประเทศโดยยกระดับการบริหารงานของรัฐบาล และบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยการเชื่อมโยง ข้อมูลที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน และเป็นองค์การมหาชน  รวมถึงยังมีบริการอื่นๆ อีกจำนวนมากซึ่ง EGA ได้จัดเตรียมเพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย

  ดังนั้น การนำร่องบริการต่างๆ สู่ส่วนราชการระดับภูมิภาคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ EGA จะต้องดำเนินกิจกรรม EGA Roadshow : e-Government for All ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ โร้ดโชว์บริการเพื่อภาครัฐในต่างจังหวัดครั้งแรก  โดยมีกำหนดการจัดงานทั้งสิ้น 4 ครั้ง 4 จังหวัด  ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ส่วนงานราชการระดับจังหวัดรับทราบถึงบริการต่างๆ ของ EGA  รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ สร้างประโยชน์กับงานบริการประชาชนอย่างแท้จริง และในการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้นำบริการของ EGA ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆในภูมิภาคตะวันออก 

  “วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาทภารกิจ รวมถึงความสาคัญของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA  รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของ EGA   ซึ่งได้จัดเตรียมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  และเพื่อรับทราบมุมมองหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ที่ใช้บริการจริงจาก EGA  ทั้งนี้ เพื่อการก้าวสู่เป้าหมายในการบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”  ไอรดา  เหลืองวิไล กล่าว
   

  ปัจจุบัน EGA ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อสนับสนุนการพัฒนา e-Government อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network (GIN) ซึ่งเปรียบเหมือนถนนที่จะทำให้ข้อมูลระบบทั้งหมดของภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทั้งยังมีระบบการจัดการเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้เพิ่มเติมทั้งความเร็วของแบนด์วิธ และการบริหารจัดการระบบให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ GIN แล้วกว่า 2,300  วงจรทั่วประเทศ และในปีพ.ศ. 2557  ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนการใช้งานเป็น 3,000 วงจร  นอกจากนี้ยังมีระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud  ซึ่งขณะนี้ทาง EGA ได้มีการขยายระบบ เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะเข้าใช้ระบบมากขึ้น และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น รองรับมาตรฐานใหม่ของ Cloud Security Alliance หรือ ซีเอสเอประเทศไทย

  “EGA เชื่อมั่นว่าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ของประเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ที่ต้องนำมาต่อรวมกันเพื่อให้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่ สมบูรณ์ ประกอบเข้ากับการบริหารงานของรัฐบาล และการพัฒนาให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยการเชื่อมโยงข้อมูล ที่สนองความต้องการของทุกภาคส่วน” ไอรดา เหลืองวิไล กล่าว

  พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การขับเคลื่อนการบริหารราชการของจังหวัดชลบุรีไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) นำระบบ e – Office ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ เป็นรูปแบบการให้บริการระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ได้แก่ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารจัดการเอกสารดิจิตอล ในการให้บริการประชาชน โดยมีระบบรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรับแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเว็บบอร์ด “สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวน 6,396 เรื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วทุก เรื่อง 

  “แผนการบริหารราชการของจังหวัดปี พ.ศ. 2558 จะมีการขยายผลไปสู่ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการศูนย์บริการเครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของหน่วย งานภาครัฐในระดับอำเภอ  โดยใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของEGA  ซึ่งเป็นบริการที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการบริหารราชการส่วนกลาง กระทรวง กรม ไปสู่ส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอ รวมถึงเชื่อมไปยังส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ในการตอบรับนโยบายและผลักดัน e-Government ได้ตามเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ หน่วยงานรัฐในภูมิภาคตะวันออกจะได้รับประโยชน์  พร้อมนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาบริการเพื่อประชาชนต่อไป”  พงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ กล่าว

  "นอกจากนี้ภายในยังมีนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับบริการ ต่างๆของ EGA  รวมถึงบริการ EGA Counter Service จุดบริการให้คำปรึกษา แจ้งความต้องการในการใช้ทุกบริการของ EGA ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วย" ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กล่าวทิ้งท้าย

  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855650611171248.1073741909.542226425847003&type=3