มหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมดูงานอีจีเอ


25 July 2557
263

นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๖ คน นำคณะโดย นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

  

วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ให้เกิดแนวความคิดที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและนำมาปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานของสำนัก คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มีเจตนาที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความรัก และความสามัคคีในองค์กรซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่มีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา และ นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว เจ้าหน้าที่ส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้มีการหารือในการพัฒนาบริการต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การให้บริการและการขอใช้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Cloud Service by EGA) การให้บริการมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) การบริการศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (GAC) ในการรวบรวม Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น ความร่วมมือในการพัฒนา Mobile Application การลงทะเบียนและประกาศผลการเรียนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855668874502755.1073741913.542226425847003&type=3