อีจีเอ จับมือ สถิติ เร่งเครื่องยกระดับคุณภาพบริการสารสนเทศภาครัฐ ดันสถิติจังหวัดหนุนงาน เชื่อมการดูแลเครือข่าย GIN ทั่วประเทศ


25 July 2557
1301

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ให้กับสำนักงานสถิติทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ระหว่างวันที่    ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ มี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวมอบนโนบายการสนับสนุนความร่วมมือในโครงการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๑๕๒ คน เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครือข่าย GIN และ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่าย IP และ เข้าถึงบริการต่าง ๆ ในโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้งานเครือข่าย GIN และ ให้ทราบถึง Application ใน Common Service และ มีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ในโครงการ GIN และ สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ตลอดจนทราบขั้นตอนในการรับแจ้งเหตุขัดข้อง

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับช่วงเช้าในวันนี้ เป็นการบรรยาย “ความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การแนะนำบริการ อีจีเอ และ common service” โดย นายจิตติ กาหลง สำหรับช่วงบ่ายนั้น เป็นการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาเครือข่าย GIN” โดย นายณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ อีจีเอ (EGA) นายเทวินทร์ พ่วงสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนบริการครบวงจรที่ ๓ ทีโอที (TOT) นายนิวัต สุขประภา ผู้จัดการส่วนบริการหน่วยงานภาครัฐ ๔ ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ กสท. (CAT) และมีนายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัดอีกด้วย 

ส่วนการจัดสัมมนาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นการบรรยาย “การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น Basic Usability remedy” และ “การแจ้งปัญหา Problem Inform” โดย เจ้าหน้าที่ อีจีเอ ทีโอที และ กสท. และ ช่วงท้ายสุดเป็นการถาม – ตอบ 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า การบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA  ในส่วนของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน ภาพรวมของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และ ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ และปัจจุบันมีหน่วยงานใช้งานแล้วประมาณ 2,300 หน่วยงาน  ความสำเร็จหลังสิ้นปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 111.1 จากเป้าหมาย 2,000 หน่วยงานของแผนงานในปี 2556 เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจแนวทางการบูรณาการด้าน ICT มากขึ้น

จากผลตอบรับอันดี EGA จึงเร่งพัฒนาการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้สามารถดูแลหน่วยงานที่ใช้งาน เครือข่ายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ล่าสุด EGA ยกระดับคุณภาพการบริการเครือข่าย GIN โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมเป็นหน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด รวมถึงเป็นหน่วยรับติดต่อเบื้องต้นและสามารถแจ้งผู้ใช้บริการให้ติดต่อมายัง EGA ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งานโครงการระบบเครือข่ายสื่อ สารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  ให้แก่บุคลากรตัวแทนของสำนักงานสถิติทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครือข่าย GIN แนวทางการพัฒนาเครือข่าย GIN, รวมถึงแนวทางการแจ้งปัญหามายัง EGA ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านความร่วมมือในการดูแลเครือข่าย GIN เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้ งานเครือข่าย

“สำนักงานสถิติเป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีเครือข่ายสถิติทุกจังหวัดทั่วประเทศ และที่สำคัญยังเป็นหน่วยงานในกระทรวงไอซีทีเหมือนกัน ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากเป็นการยกระดับงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม ของประเทศ จะยิ่งตอกย้ำความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงไอซีที โดยสำหรับเครือข่าย GIN ซึ่งทาง EGA เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น สำนักงานสถิติจังหวัดจะเข้ามาช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและการ ประสานงานส่งเรื่องต่อให้ EGA นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์บริการ GIN จากสถิติจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของจังหวัดเองโดยตรง น่าจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น” ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด กล่าว

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเองก็ได้มีการใช้บริการของ EGA ในหลายส่วน ทั้งเครือข่าย GIN ระบบสื่อสารประชุมทางไกลหรือ GIN Conference และบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายๆโครงการของทางสำนักงานสถิติ อาทิ การประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ และระบบการให้บริการต่าง ๆ เช่น โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภาครัฐลดลงได้มาก 

สำนักงานสถิติเล็งเห็นประโยชน์ของบริการต่างๆ จาก EGA จึงมีความยินดีให้ความร่วมมือกับทาง EGA เพื่อตอบรับตามการดำเนินนโยบายของกระทรวงฯ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งและร่วมผลักดันงานบริการ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของภาคราชการไทยต่อไป

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เสริมว่า ภายในงานยังจัดการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่าย GIN” จากผู้เชี่ยวชาญจาก EGA   ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เพื่อให้ทราบถึงบทบาทภารกิจในภาคของฝ่ายดูแลที่ทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ประสานงานส่วนต่างๆ ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างสะดวกขึ้น โดยจะมีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการใช้งานโครงการระบบเครือข่าย สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้กับทางสำนักงานสถิติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องปีละ  1 ครั้ง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.710310719007281.1073741937.100000850770441&type=1