กระทรวงต่างประเทศ นำนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


25 July 2557
286

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๓ คน นำคณะโดย นางวิลาสินี ภิญโญวิทย์ นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

  

วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษามุสลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้ ต่อไป รวมไปถึงเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนมุสลิม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐในหมู่พี่น้องชาว มุสลิมในภูมิลำเนาของตนต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารหน่วยงานภาค รัฐของ อีจีเอ จากนั้นเป็นการกล่าวแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” โดย นายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา

คณะนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๐ คน ที่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.708920815812938.1073741936.100000850770441&type=1