ผู้บริหารหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมดูงาน อีจีเอ


25 July 2557
453

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๒ ประกอบด้วย นักบริหารการปกครอง ข้าราชการระดับสูงจากส่วนราชการ ข้าราชการระดับสูงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน ๘๒ ท่าน นำคณะโดย นายพินัย อนันตพงศ์ ที่ปรึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๒ อดีตรองอธิบดีกรมการปกครองและ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ  

วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักบริหารที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะทางการบริหารพร้อมในการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการในภูมิภาค สามารถพัฒนาพื้นที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นไป อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารหน่วยงานภาค รัฐของ อีจีเอ และ บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของอีจีเอ จากนั้นเป็นการกล่าวแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” และ บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในภาครัฐ” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) 

คณะผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๒ มี่มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

ประกอบด้วย นักบริหารการปกครอง ข้าราชการระดับสูงจากส่วนราชการ ข้าราชการระดับสูงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น จากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมทางหลวงชนบท กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานศาลปกครอง สภากาชาดไทย เมืองพัทยา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.706308676074152.1073741935.100000850770441&type=1