อีจีเอ จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ปี ๕๗ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีภาครัฐ มุ่งสู่นานาชาติ


25 July 2557
822

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ (EGA) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านไอซีทีจึงได้ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที  (Information Technology Professionals Examination : ITPE) ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญและมีมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูงในระดับนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ในการบริหารจัดการงานภาครัฐต่อไป โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มีนายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ รุ่น ๑ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านไอทีเข้าไปมีบทบาทในทุกด้าน และพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ปริมาณบุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐที่จะมาสนับสนุนการบริการมีไม่ เพียงพอ ยังขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐาน และความรอบรู้ด้านไอที อีกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีความพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาของสังคมยุคไอทีได้ และด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก้าวหน้าด้านไอทีจึงได้พัฒนาระบบการศึกษาให้ก้าวทันโลก และจัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไอซีทีขึ้น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีมาตรฐานและเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรอย่างมี ประสิทธิภาพ

ดังนั้นการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอซีที Information Technology Professionals Examination (ITPE) จึงเป็นทางออกที่เหมาะสมกล่าวคือเป็นมาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศ ญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งเป็น Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) ในการผลักดันให้มีการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่ไม่อิงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอม รับในระดับภูมิภาค Information Technology Professional Engineering: ITPE โดยภาคีสมาชิก Information Technology Professional Examination Council: ITPEC เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงานไอทีและ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ได้อีกด้วย

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีแบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
 

1. การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอทีขอบเขต ความรู้ของการสอบ IP มี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายน, กันยายน, ตุลาคม ๒๕๕๕ และเดือนมีนาคม, เมษายน ปี ๒๕๕๖ ที่ได้ดำเนินการจัดอบรมและทดสอบไปแล้ว ๘ รุ่น ส่วนในปี ๒๕๕๗ นี้จะดำเนินการจัดอบรมอีก ๔ รุ่น จำนวนรุ่นละ ๕๐ คน ได้แก่

 • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
 • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
 • รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
 • รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ทดสอบในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ส่วนรุ่นที่ ๓ และ รุ่นที่ ๔ ทดสอบในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐ ท่าน และกำหนดการจัดอบรมแนวทางการทำข้อสอบ และ กำหนดการจัดทดสอบ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • 2. การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) สำหรับบุคลากรที่จบทางด้านสายไอทีโดยตรง โดยขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเนื้อหาการสอบครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

  ซึ่งจะเปิดการอบรมรุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๖ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และจะทำการทดสอบวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้ โดยรับสมัครบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ ท่าน และกำหนดการจัดอบรมแนวทางการทำข้อสอบ และ กำหนดการจัดทดสอบ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

  โครงการทดสอบมาตรฐาวิชาชีพด้านไอซีทีนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยก ระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป 

  ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.facebook.com/eGovernmentAgency/media_set?set=a.696209440417409.1073741932.100000850770441&type=1